Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29442
Title: Порівняльно-морфологічний аналіз будови яйцекладів, сперматек та личинок 1-го віку самок тахін деяких видів триби Voriini (Diptera, Tachinidae)
Authors: Фаринець, Степан Ілліч
Keywords: мухи-тахіни, морфологія, постабдомен, яйцеклад, сперматека, личинки, таблиці для визначення, tachinids, morphology, postabdomen, ovipositor, spermatheca, larvae, identification keys
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Фаринець С.І. Порівняльно-морфологічний аналіз будови яйцекладів, сперматек та личинок 1-го віку самок тахін деяких 57(06) Н34 // Науковий вісник Ужгородського університету: серія: Біологія/ голов. ред. Т. Х. Олексик.- Ужгород: Говерла, 2018. - С. 45-58. - Рец. англ. - Бібліогр.: С.57-58
Abstract: В роботі наведені результати вивчення морфології генітальних структур самок мух-тахін триби Voriini. Проаналізовано показники 18 ознак постабдомена, сперматек та личинок 1-го віку. Отримані дані дозволяють більш аргументовано трактувати диференціацію таксонів родового рівня та їх філогенію. Вивчення окремих структур статевої системи самок і личинок 1-го віку Voriini дозволяє виявити адаптивні процеси розвитку постабдомена самок, що пов᾿язано зі способом зараження хазяїна, та виявити напрямок еволюційних перетворень цих структур. За особливостями структури геніталій самок представники триби Voriini виявилися досить різноманітними. З одного боку Voriini подібні за окремими структурами геніталій з Dexiini: повна редукція кінцевого тергіта, редукція VIII та збереження у більшості цілих VI, VII, іноді VIII тергітів, редукція волосків на поверхні VIII стерніта і виникнення на ньому сенсорних пор. Також у деяких представників Voriini (Eriothrix, Peteina, Thelaira, Stomina) канали сперматек, подібно до Dexiini. з’єднані з вагіною одним загальним коротким протоком. Серед цього угруповання виділяються Eriothrix будовою капсул сперматек та Stomina повною редукцією VIII, кінцевого тергітів і VIII стерніта. На наш погляд, зв’язок каналів сперматек з вагіною не зазнає адаптивних змін і відображає зв’язки таксонів високого рангу. Таким чином, морфологічні особливості генітальних структур самок, личинки 1-го віку правомірно використовувати поряд з морфологічними ознаками імаго при з’ясуванні родинних відносин, видових і родових відмінностей, а також при вивченні філогенії. На основі проаналізованих 22 морфологічних ознак сперматек і яйцекладів складено ключі для визначення 12 видів мух-тахін триби Voriini.
The results of study of morphology of genital structures of tachinids’ flies of Voriini tribes are presented in a paper. Indication of 18 signs of postabdomen, spermathecae, and larvae of the 1st age are analyzed. The obtained data allow more reasonably to interpret a differentiation of taxa of generic level and their phylogeny. The study of the structures of females’ sex system and larvae of the 1st age allows to identify adaptive processes of evolutionary development of females postabdomen that is related to a way of infection of hosts, and to reveal a direction of evolutionary transformations of these structures. According to structural features of the genital structure of females of Voriini tribe proved to be quite diverse. Some genital structures of Voriini is a similar to Dexiini tribe: complete reduction of terminal tergite; reduction VIII and the presence of the whole VI, VII, and sometimes VIII tergites; reduction of chaetae on the surface of VIII sternite, and appearance of sensory pores on it. Channels of spermathecae of some Voriini representatives (Eriothrix, Peteina, Thelaira, Stomina genera) are connected with vagina by one general short duct like Dexiini species, also. Among these groups Eriothrix is divided by the structure of capsules of the spermathecae, and Stomina by complete reduction of VIII and terminal tergites, and VIII sternite. A connection of the channels of spermathecae with vagina does not undergo adaptive changes and reflects the connections of high-ranking taxa. Thus, the morphological features of the genital structures of femalesand larvae of the 1stage can be used lawfully with the morphological features of the imago in a clarification of family relationships, species and genera differences, as well as in the study of phylogeny. Identification keys for 12 species of tachinids of Voriini tribe were made on the basis of the analyzed 22 morphological characteristics of spermathecae and ovipositors.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29442
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Біологія. Випуск 45 - 2018Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.