Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30244
Title: Price dynamics modeling: chaos model application
Other Titles: МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКИ: ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ХАОСА
Authors: Kozytskyi, Valerii
Keywords: chaos theory, nonlinear system, price index, bifurcation, dynamics, labor market
Issue Date: 2020
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Kozytskyi, V. Price dynamics modeling: chaos model application [Текст] / V. Kozytskyi // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М.М. Палінчак. – Ужгород : Гельветика, 2020. – Вип. 29. – C. 80-84
Series/Report no.: Міжнародні економічні відносини та світове господарство;
Abstract: The article investigates the dynamics of price index that is described by nonlinear difference equations. The simulation model takes into account different initial positions of system as well as different parameters’ values. The decision-making process depends on the values of exogenous factors that affect the system behavior and lead to stability or instability results. The simulation results revealed the bifurcation point and showed that the system can behave unpredictable and demonstrate chaos dynamics even with small change in initial conditions. If the initial value is greater than equilibrium point it has been obtained the attraction for the system. If the initial value is less than equilibrium point it has been obtained the repelling for the system. The price dynamics showed a saddle-node bifurcation that determined the equilibrium points of the system and exhibited the U-shaped curve.
Теорія хаосу застосовується до широкого кола економічних проблем, пов'язаних з питаннями оптимізації, коли динаміка системи є дуже чутливою до зміни її початкового стану та виявляє динамічні особливості подібні до випадкових коливань. Моделі хаотичної динаміки не вимагають включення випадкової складової, поведінку якої не неможливо передбачити, тому дають змогу описати динаміку цін за допомогою детермінованого процесу, що можна прогнозувати. У статті досліджено динаміку індексів цін за допомогою нелінійних різницевих рівнянь. Імітаційна модель враховує різні початкові положення системи, а також різні значення її параметрів. Показано, що динаміка системи цін суттєво залежить від початкових економічних умов і демонструє зовсім різну якісну поведінку навіть за дуже близьких початкових значень. Результати моделювання засвідчили наявність точок біфуркації та показали, що система цін в економіці може вести себе непередбачуваною та демонструвати динаміку хаосу навіть за невеликих змін у функціонуванні економіки. Процес прийняття рішень залежить від значень екзогенних факторів, які впливають на поведінку системи та призводять до стабільності або нестабільності. У статті побудовано нелінійну модель динаміки цін, що виявляє хаотичну поведінку. Показано, що причина візуальної випадковості обумовлена наявністю точок біфуркації. Всі випадки динаміки описано діаграмою, що відображає напрям поведінки системи цін залежно від параметра коригування, визначеного на горизонтальній осі, та точки рівноваги, значення якої відображено на вертикальній осі. Стрілки обґрунтовують властивості стійкості, притягання до рівноваги чи навпаки відштовхування від неї. Якщо початкове значення перевищує рівноважне значення ціни, то отримано притягальні цикли поведінки, атрактори. Якщо початкове значення менше за рівноважне значення ціни, отримано відштовхувальні гра- ничні цикли. Тип біфуркацій визначається типом графіка, який вони характеризують. У результаті дослідження динаміки цінових індексів отримано точки біфуркації, які визначають розгалуження динаміки типу сідлового вузла, визначено стійкі точки рівноваги системи та обґрунтовано U-подібну криву, відкриту на одному кінці. Розроблена модель дає змогу проводити аналіз можливих альтернативних сценаріїв і прогнозувати динаміку цін за різної монетарної політики.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30244
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 29 - 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PRICE DYNAMICS MODELING.pdf476.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.