Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30417
Title: Вплив еміграційних процесів на сучасне економічне становище України (1991 - 2019 рр.)
Authors: Іванцик, М.М.
Keywords: еміграція, міграція українського населення, етапи еміграції, діаспора, людські ресурси, мотиваційна політика, інтелектуальна міграція, "відплив інтелекту"
Issue Date: 2020
Publisher: Вид-во ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Citation: Іванцик, М. М. Вплив еміграційних процесів на сучасне економічне становище України (1991-2019) [Текст] / М. М. Іванцик // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Історія / редкол.: Ю. В. Данилець (головний редактор) та ін. – Ужгород : Говерла, 2020. – Вип. 1 (42). – С. 109-117. – Бібліогр.: с.114-115 (41 назв). – Рез. укр., англ.
Abstract: У статті досліджується тема сучасного економічного становища України через призму історичної ретроспективи еміграції українців після проголошення незалежності. Стаття розкриває зміст поняття «міграція», «мігрант» та «еміграція», що дало змогу визначити проблематику розбіжності у підрахунку кількості емігрантів. Автор ставить собі за мету з’ясувати причини еміграційних процесів після проголошення незалежності та закладення ними основ для економічного та соціального добробуту держави. У статті досліджуються характерні ознаки четвертої хвилі емігрантів. На основі вивчення історичних процесів встановлено мотиви виїзду українців за кордон. Четверта хвиля емігрантів, стикаючись з економічною скрутою перехідного періоду, вирішує виїхати на заробітки. Масовість виїзду призводить до зникнення цілих сіл, адже мешканці не завжди бажають повернутися додому. Особливу увагу приділено становищу молоді, її перспективам в Україні. Основною мотивацією у бажанні поїхати за кордон є вищий рівень життя в інших країнах, можливості реалізувати себе молодому поколінню або заробити на проживання сімей. Значна увага автором приділяється якості фахівцям, що обирають виїзд, більшість з яких є людьми з вищою освітою – науковці, лікарі, вчителі, що призводить до зниження рівня інтелектуального потенціалу України, а в подальшому ще більше відставання у розвитку від інших держав. На підставі аналізу різних соціологічних досліджень, автором простежується безпрецедентна кількість бажаючих полишити Україну. Основну увагу в роботі автор акцентує на необхідності розробки дієвої програми підтримки закордонних українців, налагодження контактів та можливості залучати інвестиції діаспори для розвитку економіки держави. Наявність діаспори дозволяє бути сильним гравцем на міжнародній арені – бути присутнім в інформаційному, культурному, політичному та економічному просторах країн-реципієнтів. Робота має міждисциплінарний характер, написана на стику історії, соціології та економіки, що дозволяє використовувати комплексний підхід для розуміння проблематики. Автор приходить до висновку, що вже сьогодні Україна гостро відчуває брак високоякісних спеціалістів, особливо,в умовах пандемії, потерпає медицина. Така ж ситуація відбувається з формуванням інтелектуальної, політичної еліт, лідерами думок, адже рівень професіоналізму невпинно падає, цінні кадри продовжують емігрувати, що безперечно, приведе до гальмування розвитку держави. В той же час, країни-реципієнти впроваджують привабливі умови для іммігрантів, мають можливість вибирати їх за якісною характеристикою, що дасть свіже вливання в економіку країни та ріст ВВП.
The current economic situation of Ukraine through of the historical retrospective of Ukrainian emigration after independence is research in article. The article describes the meaning of "migration", "migrant" and "emigration", which made possible to identify the problem of differences in the number of emigrants. The author aims to find out the reasons of emigration processes after independence and the foundations for the economic and social well-being of the state. The article explores the characteristic features of the Fourth wave of emigrants. Due to basis ofhistorical processes, motives for the departure of Ukrainians abroad were established. The Fourth wave of expatriates, in the face of the economic downturn in transition, decides to go to work abroad. Huge ammountoutgoings lead to the disappearance of entire villages, since residents do not always want to return home. Particular attention is paid to the situation of young people and their prospects in Ukraine. The main motivation for wishes to go abroad is a higher standard of living in other countries, the opportunity to the young generation to realize themselves or to earn forfamilies living. The author pays considerable attention to the quality of the experts who choose to travel, most of whom are people with higher education - scientists, doctors, teachers, which leads to the decreasing of the intellectual potential of Ukraine, and in the future even more developmental delays from other countries. Based on the analysis of various sociological studies, the author traces an unprecedented number of people who want to leave Ukraine. The author focuses on need to develop an effective program to support foreign Ukrainians, to establish contacts and to attract diaspora investments for the development of the state's economy. Having a diaspora allowsto be a strong player at the international arena - to be present in the information, cultural, political and economic spaces of the recipient countries. The work has a multidisciplinary character, written at the edge of history, sociology and economics, which allows to use a comprehensive approach for understanding the issues. The author concludes that already today Ukraine is acutely lacking of high-quality specialists, especially pandemia shows the medicine suffering. The same situation occurs with the formation of intellectual, political elites, thought leaders, because the level of professionalism is constantly falling, valuable people continue to emigrate, which undoubtedly will slow down the development of the state. At the same time, recipient countries are introducing attractive conditions for immigrants, having the opportunity to choose them by qualitative characteristic, which will give a fresh infusion into the country's economy and GDP growth.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30417
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія Історія Випуск 1 (42) 2020Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.