Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30459
Title: Греко-католицьке шкільництво та виховання молоді в Мукачівській єпархії в 1918 - 1939 рр.)
Authors: Кічера, В. В.
Keywords: Алумнеум, катехізація, Мукачівська греко-католицька єпархія, Конвікт, Підкарпатська Русь, релігія
Issue Date: 2020
Publisher: Вид-во УжНУ "Говерла"
Citation: Кічера, В. В. Греко-католицьке шкільництво та виховання молоді в Мукачівській єпархії в 1918-1939 рр. [Текст] / В. В. Кічера // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Історія / редкол.: Ю. В. Данилець (головний редактор) та ін. – Ужгород : Говерла, 2020. – Вип. 1 (42). – С. 203-210. – Бібліогр. с. 208-209 (27 назв). – Рез. укр., англ.
Abstract: Еволюція виховних та середньошкільних навчальних закладів Мукачівської Греко-Католицької єпархії потребує дослідження зважаючи на епоху чехословацького антикатолицького модернізму, що вплинуло на розвиток єпархіальних навчально-виховних закладів і їх трансформацію. І хоч у більшості дослідників загалом позитивні уявлення про демократичність Чехословаччини цієї доби, проте в церковних та освітніх справах це був радше «керований» лібералізм. Греко-католицьке шкільництво перебуває на початковому етапі вивчення і потребує глибшого осмислення, зважаючи на складні умови функціонування через різні фінансові та адміністративні обмеження з боку чехословацької влади. Церковне шкільництво відігравало надзвичайно важливу роль у морально-духовному плані, надаючи молодому поколінню не лише необхідні знання, але й християнські цінності. Втім, в умовах чехословацького модернізму, виявилося непросто поширювати християнську мораль через обмеження владою Чехословацької Республіки (ЧСР) виховних та шкільних інституцій Греко-Католицької Церкви на Підкарпатській Русі, еволюцію і розвиток яких необхідно розглянути нижче. Треба відзначити про обмеження фінансування владою парафіяльних навчальних закладів, при цьому урядовці не мали альтернативи навчальних закладів на місцях, як і необхідного кадрового потенціалу. Конфлікт інтересів призвів до ускладнень виховного процесу, аж до закриття парафіяльних шкіл, чи створення на їх базі державних. При цьому, церковна ієрархія більше уваги приділяла катехитичній праці, через вивчення уроків релігії у всіх навчальних закладах початкової освіти, забезпечуючи навчальний процес необхідною літературою. Більше того, акцент робився на працю з молоддю через різні християнсько- молодіжні організації: «Товариство св. Хреста», «Підкарпаторусський Орел», «Марійські конгрегації», частково «Пласт» та ін. Великим успіхом було відкриття єпархіальним правлінням інтернату на початку 1930-х рр., котрий не функціонував у 1920-х рр. через матеріальні труднощі і відсутнiсть державної підтримки.
The evolution of educational institutions and secondary schools in the Greek Catholic Diocese of Mukachevo needs research because of the era of Czechoslovak anti-Catholic modernism. This influenced on the development of diocesan educational institutions and their transformation. Generally most researchers have positive vision of the democracy of Czechoslovakia of this time, but in church and educational sphere it was rather "controlled" liberalism. The issue of Greek Catholic schooling is at an early stage of study and needs to be better understood, given the difficult operating conditions due to various financial and administrative constraints. Church schooling played an extremely important role in moral and spiritual spheres, providing the younger generation not only with the necessary knowledge, but also with Christian values. However, in the conditions of Czechoslovak modernism, it turned out to be difficult to spread Christian morality due to the restrictions of the authorities of the Czechoslovak Republic on the educational and school institutions of the Greek Catholic Church in Subcarpathian Russia. It should be noted that the government has limited funding for parish schools, but officials hadn't an alternative to local schools or the necessary human resources. Conflicts of interest led to complications in the educational process, up to the closure of parish schools or the creation of public ones on their basis. The church hierarchy paid more attention to the catechetical work, through the study of religion lessons in all primary schools, while providing the educational process with the necessary literature. Emphasis was placed on working with young people through various Christian youth organizations: "Society of St. Cross "," Subcarpathian Eagle "," St. Mari Congregations ", partly " Plast "and others. A great success was the opening of a boarding school by the diocesan board in the early 1930s, which did not function in the 1920s due to financial difficulties and lack of state support, but was eventually restored.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30459
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія Історія Випуск 1 (42) 2020Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.