Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30462
Title: Чи правий був Гудеріан? До питання про причини поразки німецьких військ під Москвою
Authors: Сурнін, В. Б.
Keywords: план «Барбаросса», група армій «Центр», «блискавична війна», Гудеріан, операція «Тайфун»
Issue Date: 2020
Publisher: Вид-во УжНУ "Говерла"
Citation: Сурнін, В. Б. Чи був правий Гудеріан? До питання про причини поразки німецьких військ під Москвою [Текст] / В. Б. Сурнін // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Історія / редкол.: Ю. В. Данилець (головний редактор) та ін. – Ужгород : Говерла, 2020. – Вип. 1 (42). – С. 218-223. – Бібліогр.: с. 222 (18 назв). – Рез. укр., англ.
Abstract: У даній статті розглядаються драматичні події 1941 р. під Москвою, що завершилися розгромом німецьких військ і звільненням радянською армією багатьох окупованих загарбниками територій. Ця тема до сих пір становить науковий і практичний інтерес у зв'язку з численними спробами переглянути причини поразки вермахту і зриву операції «Тайфун», що мала своїм завданням захоплення радянської столиці. У центрі уваги автора – погляди крупного військового діяча гітлерівської Німеччини генерал-полковника танкових військ Гудеріана. Як командувач 2-ї танкової групи (армії), Гудеріан брав активну участь у розгромі Південно- Західного фронту радянських військ і поході на Москву. На думку Гудеріана, німецький наступ на Москву провалився з двох причин: 1) через неправильну стратегію Гітлера і 2) погану погоду. Обидві ці тези, взяті на озброєння західною історіографією, докладно розглядаються у роботі і піддаються критиці на основі наявних джерел і перевірених фактів. З метою відновлення історичної правди, очищення переломних подій 1941 р. від хибних уявлень і невірних трактувань, у статті розглядаються ключові етапи битви під Москвою, а також співвідношення сил на кожному з них. Особливу увагу приділено виявленню причин зриву гітлерівського плану захоплення Москви, в тому числі пов’язаних з природним фактором. На основі вивчених матеріалів і джерел автор дійшов висновку, що поразка німецьких військ під Москвою не була випадковою. Незважаючи на перемоги, досягнуті завдяки раптовості нападу і технічній перевазі, вермахт не зміг у перші місяці війни домогтися вирішального успіху на всіх ділянках Східного фронту. А там, де він був, нападники зазнавали величезних матеріальних і людських втрат. Це залишало радянському командуванню час і свободу для маневру, який підкріплювався наявними стратегічними резервами. Плануючи операцію по захопленню радянської столиці, німецьке командування змушене було виходити з цієї реальності. Тому генеральний наступ на Москву розгорнувся не раніше і не пізніше, ніж він міг відбутися. Радянське Головнокомандування, незважаючи на скрутні обставини, повністю контролювало ситуацію і вживало всіх необхідних заходів для відбиття атаки на столицю. За тих умов крах операції «Тайфун» був об'єктивно неминучим і стався б за будь-якої погоди.
This article discusses the dramatic events of 1941 near Moscow, culminating in the defeat of German troops and the liberation by the Red Army of many territories occupied by the invaders. This topic is still of scientific and practical interest in connection with numerous attempts to reconsider the reasons for the defeat of the Wehrmacht and the disruption of Operation Typhoon, which had the task of seizing the Soviet capital. The author focuses on the views of a prominent military figure in Nazi Germany, Colonel General of the Tank Forces Guderian. As commander of the 2nd tank group (army), Guderian took an active part in the defeat of the South-Western Front of Soviet troops and the campaign against Moscow. According to Guderian, the German attack on Moscow failed for two reasons: 1) due to Hitler’s wrong strategy and 2) bad weather. Both of these theses, adopted by Western historiography, are examined in detail in the work and are criticized on the basis of available sources and verified facts. In order to restore the historical truth, to clear the crucial events of 1941 from false ideas and misinterpretations, the article discusses the key stages of the battle of Moscow, as well as the balance of forces on each of them. Particular attention is paid to identifying the causes of the failure of the Nazi plan to capture Moscow, including those related to the natural factor. Based on the studied materials and sources, the author came to the conclusion that the defeat of German troops near Moscow was not accidental. Despite the victories achieved due to the surprise of the attack and technical superiority, the Wehrmacht was not able in the first months of the war to achieve decisive success on all sections of the Eastern Front. And where he was, the attackers suffered huge material and human losses. This left the Soviet command time and freedom to maneuver, which was supported by the existing strategic reserves. When planning an operation to seize the Soviet capital, the German command was forced to leave this reality. Therefore, the general attack on Moscow unfolded not earlier and no later than it could take place. The Soviet High Command, despite difficult circumstances, completely controlled the situation and took all necessary measures to repel an attack on the capital. In such circumstances, the collapse of Operation Typhoon was objectively inevitable and would have occurred in any weather.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30462
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія Історія Випуск 1 (42) 2020Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.