Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30463
Title: Кампанія проти словацьких «буржуазних націоналістів» в Чехословаччині ( 1948 - 1951 рр.)
Authors: Шніцер, Ігор Омелянович
Keywords: Чехословаччина, Комуністична партія, словацький «буржуазний націоналізм», Г. Гусак, Л. Новомеський
Issue Date: 2020
Publisher: Вид-во УжНУ "Говерла"
Citation: Шніцер, І. О. Кампанія проти словацьких "буржуазних націоналістів" в Чехословаччині [Текст] / І. О. Шніцер // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Історія / редкол.: Ю. В. Данилець (головний редактор) та ін. – Ужгород : Говерла, 2020. – Вип. 1 (42). – С. 224-231. – Бібліогр.: с. 229 (24 назв). – Рез. укр., англ.
Abstract: У статті досліджується кампанія проти словацьких «буржуазних націоналістів» в Чехословаччині 1948 – 1951 рр. Методологія дослідження спирається на загальнонаукові принципи історизму та об’єктивності. Реалізація цих принципів дозволила уникнути у роботі непослідовності, неконкретності, відірваності від об’єктивного історичного процесу під час дослідження. Автор простежує вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на початок та перебіг кампанії проти словацьких «буржуазних націоналістів», яких через невирішеність словацького питання було зараховано до числа «ворогів держави». Акцентується увага на тому, що носіїв «буржуазного націоналізму» в лавах комуністичної партії спершу звинуватили у намірах створити спільний політичний блок зі словацькою буржуазією з метою збереження максимальної незалежності словацьких органів влади в Чехословаччині, а згодом – у сепаратизмі та бажанні відродити Словацьку державу. У даній статті зроблена спроба показати, що невирішеність словацького питання в Чехословаччині після лютневого державного перевороту 1948 р. стала однією з причин загострення політичної боротьби в лавах правлячої комуністичної партії. Автор висвітлює перебіг кампанії проти словацьких «буржуазних націоналістів» у контексті інших політичних процесів в Чехословаччині та країнах соціалістичного табору. Він відзначає, що головним обвинуваченим у цій справі став державний, політичний та партійний діяч Г. Гусак, який був прибічником рівноправності у чесько-словацьких відносинах та на завершальному етапі Другої світової війни підтримував ідею федеративного устрою Чехословаччини. Кампанія проти словацьких «буржуазних націоналістів» 1948 – 1951 рр. свідчила про те, що комуністична влада не планує вирішувати словацьке питання в Чехословаччині.
The article deals with the case of the Slovak «bourgeois nationalists» in Czechoslovakia from 1948 to 1951. The research methodology is based on the general scientific principles of historicism and objectivity. The implementation of these principles made it possible to avoid inconsistencies, inconsistencies, isolation from the objective historical process during the research. The author traces the influence of external and internal factors on the beginning and the course of the campaign against the Slovak «bourgeois nationalists», who were among the dangerous «enemies of the state». He emphasizes that the followers of the 'bourgeois nationalism' ranking among the elite of the Communist Party were accused of creating a common political bloc with the Slovak bourgeoisie to preserve the maximum independence of the Slovak authorities in Czechoslovakia. Later on, they were also accused of the willing to restore the Slovak state and the separatism. This article attempts to show that the unresolved issue in the Czechoslovakia following the February Coup in 1948 was one of the reasons for the intensified political struggle in the ranks of the Communist Party and adversely affected Czech-Slovak relations within the country. The author covers the course of the campaign against the Slovak «bourgeois nationalists» in the context of other political processes in Czechoslovakia and the countries of the socialist camp. He notes that the state, political and party activist G. Husak, who was a supporter of equality in Czech-Slovak relations and at the final stage of World War II supported the idea of a federal structure of Czechoslovakia, was the main accused under this case. The campaign against the Slovak «bourgeois nationalists» from 1948 to 1951 testified that the official authorities did not plan to resolve the Slovak question in Czechoslovakia.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30463
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія Історія Випуск 1 (42) 2020Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.