Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30478
Title: Сфрагістика і геральдика у науковій спадщині професора Якова Ісаковича Штенберга
Authors: Міськов, І. О.
Keywords: професор, дослідник, архів, документ, геральдика, герб, сфрагістика, печатка, відбиток печатки, гербова печатка, емблема, щит, село, містечко, місто, комітат
Issue Date: 2020
Publisher: Вид-во УжНУ "Говерла"
Citation: Міськов, І. О. Сфрагістика і геральдика у науковій спадщині професора Якова Ісаковича Штенберга [Текст] / І. О. Міськов // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Історія / редкол.: Ю. В. Данилець (головний редактор) та ін. – Ужгород : Говерла, 2020. – Вип. 1 (42). – С. 270-291. – Бібліогр.: с. 277 ( 27 назв). – Рез. укр., англ.
Abstract: Автор у даній статті спробував проаналізувати та оцінити сфрагістику та геральдику у науковій спадщині проф. Я. І. Штернберга. Проф. Я. Штернберг працював у фондах Закарпатського краєзнавчого музею, Державному архіві Закарпатської області та Угорському Національному Архіві м. Будапешт, збираючи сфрагістичний матеріал, найкращі взірці печаток і гербів населених пунктів комітатів Берег, Мараморош, Угоча, Унг Угорського королівства Австрійської імперії. Дослідник планував видати наукове видання. Про це свідчить, кропітка робота над описом печатки (кругла, овал, прямокутна), її розміри (діаметр, довжина та ширина), легендами печаток, збір і порівняння подібних гербів і печаток населених пунктів сучасного Закарпаття. Я. І. Штернберг зібрав достатню кількість відбитків печаток, гербів міст і сіл комітатських гербів Берега, Мараморошу, Угочі, Унга Угорського королівства Австрійської імперії, окремі малюнки печаток Ужанського комітату. Серед сфрагістичного матеріалу представлені відбитки печаток населених пунктів Форнош, (1844), Горонд (1844), Гатмег (1844), Кіш Лого (1844), Кіш Мартинка (1844), Лісарня (1852), Мішкаровиця (1844), Містиче (1844), Давідгаза (1862), Ронафалу (1888), Кіш Сольва (1888), Тівадар (1785), Собатін, Варі (1844), Веребеш (1890), Верецке (1889), Абранка (1890), Шонборн (1844), Буболішка (1844), Чомонья (1844), Дішковіцa (1889), Дункофалва (1879), Фелшо Грабовніца (1844), Фелшо Верецке (1844), Олшо Нересніце (1842), Фелшо Апша, Ірголнц (1842), Густкоз, Вішк (1901), Ізке (1904) тощо. Наслідком його наукових студій стали публікації про емблеми, печатки та герби міст і сіл комітатів Берег, Мараморош, Угоча, Унг на сторінках обласної закарпатської газети «Новини Закарпаття». У даних публікаціях проф. Штернберг у науково-популярній формі ознайомив читача з гербами та печатками сіл, селищ, міст сучасної Закарпатської області, комітатськими гербами, обласним гербом Закарпаття, усього 52 населені пункти. Серед сіл, містечок і міст, які удостоїлися уваги дослідника, були опубліковані печатки та герби Мукачева, Сваляви, Волівця, Нижніх Воріт, Іршави, Ільниці, Білок, Імстичева, Берегова, Вари, В. Берегів, Косина, Кідьоша (Зміївки), Чинадієва, Великі Лучки, Ракошино, Росвигово, Підмонастир, Паланок, Підгорода, Підгорян, Шелестова, Фрідєшова, Ужгорода, Чопа, Великої Доброні, Середнього, Дравців, Радванки, Доманинців, Перечина, Сімера, Порошкова, Дубриничів, Тур̕ ї Реметів, Зарічова, Виноградова, Шаланків, Чорнотисова, п’яти короних міст ˗ Сігета та Довгого Поля (Румунія,), Вишкова, Хуста, Тячева, Буштина, Рахова, Великого Бичкова, Великого Березного, Малого Березного, Лютої, Міжгір’я, Прислопа. Проф. Штернберг підсумував, що найперша відома печатка Мукачева з 1376 р., комітатські герби зʼявляються після 1550 р., а найбільша кількість печаток датується 1844 р., хоча є дати ще раніше і пізніше. Є декотрі печатки населених пунктів без датування. В окремих описах гербів, Я. Штернберг подав їх у геральдичних кольорах. Публікації 1991 року є дуже актуальними в наш час, тому що багато населених пунктів Закарпаття до сьогодні не мають своїх «історичних» гербів. Потрібно докласти чимало зусиль, щоб його публікації про печатки та герби населених пунктів (тепер Закарпатської обл.) на сторінках газети «Новини Закарпаття», по можливості, видати окремим виданням. Враховуючи, на теперішний час 13 районів Закарпатської області, є що досліджувати та публікувати з історії сфрагістики та геральдики – печаток і гербів населених пунктів краю.
In this article the author tried to analyze and evaluate the sphagistics and heraldry in the scientific heritage of prof. Ya. I. Sternberg. Prof. Ya. Sternberg worked in the collections of the Transcarpathian Museum of Local History, at the State Archives of the Transcarpathian Region and the Hungarian National Archives in Budapest, collecting sphragistic material, the best specimens of the seals and emblems of the settlements of the county (comitat) of Bereg,Maramorosh, Ugocha, Ung of the Hungarian Kingdom of the Austrian Empire. The researcher planned to publish a scientific publication. This is evidenced by the painstaking work on the description of the seal (round, oval, rectangular), its size (diameter, length and width), legends of seals, collection and comparison of similar emblems and seals of settlements of modern Transcarpathia. Ya. I. Shternberg collected a sufficient number of prints of the seals, coat of arms of cities and villages of the Сounty (comitat) coat of armss of Bereg, Maramorosh, Ugocha, Ung of the Hungarian Kingdom of the Austrian Empire, and separate drawings of the seals Ung сounty. Among the sphragistic material are the prints of the seals of Fornos (1844), Gorond (1844), Hatmeg (1844), Kish Logo (1844), Kish Martynka (1844), Lisarnia (1852), Mishkarovytsia (1844), Mistyche (1844), Davidgasa (1862), Ronafalu (1888), Kish Solva (1888), Tivadar (1785), Sobatin, Vari (1844), Verebesh (1890), Veretske (1889), Abranka (1890), Schonborn (1844), Bubolishka (1844), Chomonia (1844), Dishkovitsa (1889), Dunkofalva (1879), Felsho Grabovnitsa (1844), Felsho Veretske (1844), Olsho Neresnitse (1842), Felsho Apsha, Irgolntz (1842), Gustkoz, Wishk (1901) ), Izke (1904), etc. His scientific studies resulted in publications on the emblems, seals and coat of arms of the cities and villages of the Сounty (comitat) of Bereg, Maramorosh, Ugocha, Ung on the pages of the Transcarpathian Regional newspaper «Transcarpathian News». In these publications, prof. Stenberg in a popular scientific form introduced the reader to the coat of arms and seals of villages, settlements, cities of the modern Transcarpathian region, the county emblems, the regional coat of arms of Transcarpathia, all 52 settlements. Among the villages, towns and cities that received the researcher's attention were published the seals and coats of arms of Mukachevo, Svalyava, Volovets, Nyzhni Vorota, Irshava, Ilynytsya, Bilky, Imstychev, Berehovo, Var, Beregiv, Kosyno, Zmiivka, Chinadijevo, Velyki Luchky, Rakoshyno, Rosvyhovo, Pidmonastyr, Palanok, Pidhorod, Pidhoryany, Shelestov, Frideshov, Uzhhorod, Chop, Velyka Dobron, Serednie, Dravtsi, Radvanka, Domanyntsi, Perechyn, Simer, Poroshkovo, Dubrynychi, Turja Remeta, Zarichevo, Vynohradovo, Shalanky, Chornotysov, five crown cities of Siget and Dovhe Pole (Romania), Vyshkovo, Khust, Tiachevo, Bushtyno, Rakhovo, Velykii Bychkiv, Velykii Bereznii, Malii Bereznii, Liuta, Mizhhirja, Pryslop. Prof. Shternberg summarized that the first known Mukachevo seal was since 1376, the Сounty coats of arms appeared after 1550, and the largest number of seals date from 1844, although there are dates even earlier and later. There are some seals of settlements without dating. In separate descriptions of coats of arms, Ya. Sternberg presented them in heraldic colors. Publications of 1991 are very relevant nowadays, because many settlements of Transcarpathia still do nothavetheir «historical» coats of arms. Every effort should be made to publish, as far as possible, separate publications on the seals and coats of arms of settlements (now the Transcarpathian region) on the pages of the ‘Transcarpathian News’ newspaper. Taking into consideration that there are the current 13 districts of the Transcarpathian region, there is something to explore and publish from the history of sphragistics and heraldry – seals and coats of arms of settlements of the region.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30478
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія Історія Випуск 1 (42) 2020Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.