Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30483
Title: Козацьке літописання в українській діаспорній історіографії та в працях закордонних дослідників
Authors: Войцеховська, Т. В.
Keywords: історіографія, козацькі літописи, Самовидець, Г. Граб’янка, С. Величко
Issue Date: 2020
Publisher: Вид-во УжНУ "Говерла"
Citation: Войцеховська, Т. В. Козацьке літописання в українській діаспорній історіографії та в працях зокордонних дослідників [Текст] / Т. В. Войцеховська // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Історія / редкол.: Ю. В. Данилець (головний редактор) та ін. – Ужгород : Говерла, 2020. – Вип. 1 (42). – С. 292-299. – Бібліогр.: с. 297-298 ( 19 назв). – Рез. укр., англ.
Abstract: У даній статті розглядається проблема козацького літописання ХVІІ – ХVІІІ ст. в працях зарубіжної історіографії. Метою статті є аналіз вивчення найвизначніших пам`яток історіописання доби Гетьманщини у роботах вчених української діаспори та закордонних дослідників ХХ ст. У статті розкриваються теми пріоритетних сюжетів дослідження козацьких літописів зарубіжними фахівцями. Виділяються і описуються характерні особливості студій про літописи Самовидця, Г. Граб’янки та С. Величка. Значна увага приділяється вченим українського походження, які опинися в політичній еміграції, проаналізовано специфіку їх наукових досліджень з теми української ранньомодерної історіографії. У статті порівняно особливості вивчення теми козацьких літописів вітчизняними фахівцями та закордонними істориками ХХ ст. На основі вивчення наукового доробку іноземних дослідників встановлено, що їх основні наукові інтереси часто зосереджувались на проблемах, які у вітчизняній історичній науці не могли бути достатньо висвітленими. Основний зміст дослідження становить аналіз закордонними дослідниками важливих питань художньої стилістики козацьких літописів, історичних та політичних поглядів військових канцеляристів, умов в яких виник феномен козацького історіописання та впливу цих пам`яток на формування української історичної свідомості та ідентичності. Узагальнюється практичний досвід закордонних та діаспорних вчених у дослідження української історіографії ХVІІ – ХVІІІ ст. Стаття підводить деякі підсумки вивчення іноземною історіографією літератури канцеляристів. У даній статті зроблена спроба розкрити важливі сюжети дослідження козацьких літописів, які не втрачають своєї актуальності і донині. Обґрунтовується думка про те що, деякі висновки закордонних істориків щодо літописів Самовидця, Граб’янки та Величка є хрестоматійними та сприяють новим розвідкам з теми української історіографії ранньомодерної доби.
This article shows the problem of the Cossack Chronicles of the 17th – 18th centuries in the works of foreign historiography. The purpose of the article is to analyze the study of the most important texts of the history of the Hetmanate in the works of scientists of the Ukrainian diaspora and foreign researchers of the twentieth century. In the article priority subjects of Cossack Chronicles research by foreign experts are disclosed. The characteristic features of the study of the chronicles of Eyewitness, G. Grabianka and S. Velychko are distinguished and described. Much attention is paid to scientists of Ukrainian origin who became political emigrants, the specificity of their scientific researches on the subject of Ukrainian early modern historiography are analyzed. The article compares the peculiarities of studying the topic of Cossack Chronicles by national experts and foreign historians of the twentieth century. Based on the study of scientific works of foreign researchers, it was found that their main scientific interests often focused on problems that could not be sufficiently studied in national historical science. The main content of the article is the analysis by foreign researchers of important issues of artistic stylistics of Cossack Chronicles, historical and political views of Military Chancellerists, the conditions in which the phenomenon of Cossack historiography arose and the influence of these texts on the formation of Ukrainian historical consciousness and identity. Practical experience of foreign and diaspora scholars in the study of Ukrainian historiography of the 17th – 18th centuries are summarized. The article shows the some findings of the study of foreign historiography of Cossack Chronicles. In this article an attempt is made to reveal important subjects of the study of Cossack Chronicles, which do not lose their relevance to this day. It is argued that some conclusions of foreign historians about the Chronicles of Eyewitness, Grabianka, and Velychko are beyond doubt and contribute to new researches of Ukrainian historiography of the 18th century.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30483
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія Історія Випуск 1 (42) 2020Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.