Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30484
Title: Фальсифікація монет та банкоцетлів в Австро-Угорській імперії за даними українських джерел
Authors: Бойко-Гагарін, А. С.
Keywords: грошовий обіг, Австро-Угорщина, Буковина, Галичина, фальшування грошей, архівні джерела, музейні колекції, періодична преса Галичини, грошова реформа 1892 року, Перша Світова війна
Issue Date: 2020
Publisher: Вид-во УжНУ "Говерла"
Citation: Бойко-Гагарін, А. С. Фальсифікація монет та банкоцетлів в Австро-Угорській імперії за даними українських джерел [Текст] / А. С. Бойко-Гагарін // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Історія / редкол.: Ю. В. Данилець (головний редактор) та ін. – Ужгород : Говерла, 2020. – Вип. 1 (42). – С. 300-322. – Бібліогр.: с. 309-311 (96 назв). – Рез. укр., англ.
Abstract: Ситуація з фальшуванням грошей в Австрійській та Австро-Угорській імперії мала свої особливості. Поширені в імперії обігові монети також стають прототипами для фальсифікації, що зафіксовані в джерелах історичної Галичини та Буковини. Наявність в Австрійській імперії в першій чв. ХІХ ст. популярності російських грошей, спричинила фальшування також і їх. Через монетний дефіцит в Австрії, російські рублі займали все сильніші позиції та частіше підроблялась. Серед монет австрійської валюти першими в якості прототипу фальшування було використано популярні гульдени, але більшого обсягу фальшування зазнали розмінні дрібні 10 та 20 крейцерів. У 1860-ті рр. в якості прототипів для фальшування населенням Австро-Угорщини були використані також американські долари, швейцарські франки, іспанські сантими, італійські ліри та румунські леї. Нову хвилю посилення впливу російських грошей у Буковині спричинив вихід з Німецького монетного союзу у 1866 р. З проведенням грошової реформи у 1892 р. та запровадженню кронової золотої монети, тенденції у фальшуванні змінились. Хоча ще у 1892 р. затримано фальшувальників дореформених зразків. Грошова реформа в Австро-Угорщині викликала і застосування шахраями такого роду обману довірливого населення, як видання старих монет за нові. Лінійку найпопулярніших підробок кін. ХІХ ст. знаходимо в матеріалах судових справ Галичини та Буковини, найпопулярнішими з яких були 20 гелерів, 5 та 1 корона. Часті випадки затримання фальсифікатів безпосередньо у м. Чернівцях та Львові дають змогу припустити про наявність в цих містах центрів фальшування. Для проведення офіційної державної експертизи виявлених підозрілих монет Міністерством фінансів Австро-Угорщини було запроваджено процедуру перевірки грошей на головному монетному дворі у Відні. Маючи стабільний курс та високу якість австрійські гроші також були заманливими для фальшивомонетників за кордоном. Нами виявлено свідчення про факти підробки австро-угорських банкоцетлів, виготовлені в Лондоні та Царстві Польському. Технологічною відмінністю виготовлення підробок в Австро-Угорській та Російській імперіях є виготовлення фальшивих корон із сплаву «Британія», що подібний до срібла. Даних щодо фальшування золотих обігових монет 10 та 20 корон ми не знаходимо, дослідникам відомі лише підробки 4 дукатів. Перша Світова війна докорінно змінила основні принципи грошового обігу, спричинивши до підробки головним чином монет з дорогоцінного металу. Так у ході війни вперше з’явились підробки золотих та дуже цінних 100 корон. Для підриву балансу у грошовій системі Російської імперії та окупованої нею території Галичини Австро-Угорщина вдалась до виготовлення та ввезення великих партій підроблених кредитних білетів 10 рублевого номіналу.
The situation with counterfeiting money in the Austrian and Austro-Hungarian empire had its specialties. Common circulation coins in the empire also become prototypes for counterfeiting, that are recorded in the sources of historical Galicia and Bukovina. In the first quarter of the XIX century in the Austrian Empire was the popularity of the Russian coin that has caused as well their falsification. Due to the Austrian monetary deficit, the Russian and other foreign coins have become more often been forged. Among the Austrian currency coins, the popular gulden coins were the first to be used as a prototype for counterfeiting as well as 10 and 20 kreutzer also become the subject of counterfeiting. In the 1860s, US dollars, Swiss francs, Spanish santimes, Italian lire and Romanian lei were also used as prototypes for counterfeiting in Austro-Hungaria. A new wave of increasing influence of Russian money in Bukovina caused withdrawal from the German Monetary Union in 1866. With the monetary reform in 1892 and the introduction of the gold coin, trends in counterfeiting have changed. Although even after 1892 the counterfeiting of the pre-reform coins was detained. Monetary reform in Austria-Hungary has also prompted the use of fraudsters of this kind of deceit of the trusting population, as issuing old coins for new ones. The line of counterfeit most popular coins in the XIX century we also find in the archival case files of Galicia and Bukovina, the most popular of which were 20 heller, 5 and 1 corona. Frequent cases of counterfeit coins detention directly in Chernivtsi and Lviv suggest that there were centers of counterfeiting. To carry out an official state examination of doubtful coins identified by the Ministry of Finance of Austria-Hungary, and procedures for checking money at the main mint in Vienna were introduced. With steady exchange rates and high quality, Austrian money was also tempting for counterfeiters abroad. We have found records of counterfeiting of Austro-Hungarian coins made in London and the Kingdom of Poland. The technological difference between manufacturing counterfeits in Austro-Hungarian and Russian empires was in the manufacture of fake corona made of alloy named "Britain", similar gray to silver. We do not find any data on the counterfeiting of gold circulating coins of 10 and 20 corona, but only the gold coins of 4 ducats are known to the researchers. The First World War fundamentally changed the basic principles of monetary circulation, leading to the counterfeiting coins made of precious metal. Thus, during the war, for the first time, fakes of gold and a very valuable 100 corona coin appeared. To undermine the balance in the monetary system of the Russian Empire and its occupied territory of Galicia, Austria- Hungary resorted to producing and importing large batches of counterfeit credit cards of 10 rubles.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30484
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія Історія Випуск 1 (42) 2020Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.