Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30487
Title: Документи про становлення та розвиток дипломатичних відносин між Україною та Чеською Республікою у фондах Галузевого державного архіву Міністерства закордонних справ України (1991 - 2005 рр.)
Authors: Павлишин, Л. В.
Keywords: архівні документи, українсько-чеські міждержавні відносини, архів МЗС України
Issue Date: 2020
Publisher: Вид-во УжНУ "Говерла"
Citation: Павлишин, Л. В. Документи про становлення та розвиток дипломатичних відносин між Україною та Чеською Республікою у фондах галузевого державного архіву Міністерства закордонних справ України (1991-2005 рр.) [Текст] / Л. В. Павлишин // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Історія / редкол.: Ю. В. Данилець (головний редактор) та ін. – Ужгород : Говерла, 2020. – Вип. 1 (42). – С. 339-348. – Бібліогр.: с. 342-344 (63 назв). – Рез. укр., англ.
Abstract: У даній статті здійснено аналіз документів Галузевого державного архіву МЗС України як джерела з історії формування українсько-чеських дипломатичних відносин в контексті зовнішньополітичних пріоритетів Чеської Республіки. Автором опрацьовано та введено у науковий обіг неопубліковані архівні матеріали, зокрема широку документальну та договірно-правову бази, в яких розкриваються маловідомі факти становлення Чеської Республіки як незалежної демократичної держави, питання її місця на міжнародній арені та формування її зовнішньополітичних пріоритетів. Архівні матеріали включають аналітичні довідки, статистичні видання, аналіз офіційної зарубіжної преси, листи Посольств України до МЗС України з інформацією про внутрішньополітичні події та зовнішню політику країн Центрально-Східної Європи. У документах висвітлено різноманітні питання становлення, розвитку та динаміки політичного, економічного, культурного та наукового українсько-чеського співробітництва починаючи з 1991 р. З огляду на те, що важливий етап становлення українсько-чеських відносин відбувався на початку 1990-х рр., автор вважає за необхідне розглянути документи щодо перебігу дипломатичних відносин незалежної України з Чеською і Словацькою Федеративною Республікою (ЧСФР) від 1991 р. до кінця 1992 р. Для об’єктивного розкриття теми дослідження, автором використано різноманітні за своїм походженням, інформаційною насиченістю та загальною спрямованістю документи і матеріали, які містять багатий фактологічний матеріал, відображають різні етапи формування і розвитку зовнішньої політики суверенної Чеської Республіки, зокрема становлення її дипломатичних відносин з Україною. На основі опрацьованих документів автор приходить до висновків про активну співпрацю України з Чеською Республікою в зовнішньополітичній, економічній, науково- технічній та культурній сферах у період з 1993 р. по 2005 р. На основі опрацьованих джерел автор робить спробу дати оцінку українсько-чеському міждержавному співробітництву, дослідити місце України у зовнішній політиці Чеської Республіки.
In this article, we analyzed the documents of the Sectoral State Archive of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine as sources from history of the formation of Ukrainian-Czech diplomatic relations in context of the foreign policy priorities of the Czech Republic. The author has developed and put into circulation scientific unpublished archival materials, particularly extensive documentary and contractual framework, in which revealed little known facts about the formation of the Czech Republic as an independent democratic state, question of its place in the international arena and forming of its foreign policy priorities. Archival materials including analytical reports, statistical publications, analysis of the official foreign press, letters from the Embassies of Ukraine to the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine with information about an internal political events and foreign policy of the countries of Central and Eastern Europe. The documents presented various questions of formation, development and dynamics of political, economic, cultural and scientific Ukrainian-Czech cooperation since 1991. Referring to, that an important stage in the formation of Ukrainian-Czech relations took place in the early 1990s, the author thinks it necessary to consider the documents on the course of diplomatic relations of the independent Ukraine with the Czech and Slovak Federal Republic (CSFD) from 1991 until the end of 1992. For the objective disclosure of the topic of the study, the author used a variety of origin, information saturation and general focus documents and materials containing rich factual material, reflecting different stages of the formation of and the development of the foreign policy of the sovereign Czech Republic, in particular the establishment of its diplomatic relations with Ukraine. By right of the analyzed sources, the author attempts to evaluate the Ukrainian-Czech interstate cooperation, to explore Ukraine's place in the foreign policy of the Czech Republic.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30487
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія Історія Випуск 1 (42) 2020Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.