Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30488
Title: Традиційний народний одяг ужанських долинян Закарпаття ХІХ - першої половини ХХ ст.
Authors: Коцан, В. В.
Keywords: народне вбрання, долиняни, сорочка, спідниця, пояс, фартух, штани, безрукавка, верхній одяг, головні убори та взуття, етнографічно розмежувальні риси
Issue Date: 2020
Publisher: Вид-во УжНУ "Говерла"
Citation: Коцан, В. В. Традиційний народний одяг ужанських долинян Закарпаття ХІХ - першої половини ХХ ст. [Текст] / В. В. Коцан // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Історія / редкол.: Ю. В. Данилець (головний редактор) та ін. – Ужгород : Говерла, 2020. – Вип. 1 (42). – С. 349-367. – Бібліогр.: с. 358 (35 назв). – Рез. укр., англ.
Abstract: У статті на базі наявної літератури, архівних та польових етнографічних матеріалів проведено комплексний аналіз всіх складових традиційного народного жіночого та чоловічого вбрання ужанських долинян Закарпаття ХІХ – першої половини ХХ ст. Даний локально-територіальний осередок етнографічної групи долинян Закарпаття поділяється на дві етнографічні окружності та охоплює села Мукачівського й Ужгородського районів. У статті детально описано процес крою жіночих сорочок досліджуваного регіону: стану сорочки, рукавів. Вишивкою оздоблювали вузенький ошийник, рукави та манжети. У вишивці сорочок другої половини ХІХ ст. домінували геометричні і стилізовані орнаментальні мотиви. З кінця 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. почали поширюватись «опліччя» з короткими рукавами, блузи («візитки») із фабричної матерії, а також довгі спідні сорочки («плаття») з відбіленого домотканого полотна. До характерних рис народного вбрання ужанських долинянок, за якими вони виділяються з-поміж румунок, угорок, гуцулок, бойкинь, лемкинь та інших локальних осередків долинян Закарпаття відносимо окремі складові народного вбрання або їх конструктивні чи декоративні елементами: виріз горловини на сорочці, поясне і верхнє плечове вбрання, окремі елементи зачісок та головних уборів, різноманітність плечового рукавного вбрання з фабричних матерій. Комплект традиційного чоловічого вбрання ужанських долинян не виявляв такої різноманітності форм та оздоблення як жіночий одяг. Ужанський долинянин ХІХ – початку ХХ ст. виділявся короткою сорочкою з широкими рукавами, корот
In the article on the basis of available literature, archival and field ethnographic materials a comprehensive analysis all components of traditional folk women's and men's dress of uzhanskys dolynians of the Transcarpathian of XIX – first half of XX century. This local-territorial center of the ethnographic group of Transcarpathian dolynians is divided into two ethnographic circles and covers separate villages of Mukachevo and Uzhgorod districts. The article describes in detail the process of cutting women's shirts of the studied region: the status of the shirt, sleeves. The embroidery was decorated with a narrow collar, sleeves and cuffs. In the embroidery of the shirts of the second half of the ХІХ century geometric and stylized ornamental motifs dominated. From the late 20's - early 30's of the XX century short-sleeved shirts, factory-made blouses («vysytkys»), and long-sleeved white shirts («platya») began to spread. To the characteristic features of the Uzhanskys dolynians folk dress, by which they stand out among the Romanian, the Hungarian, hutsulok, boykys, lemkins and other local centers of the Transcarpathian dolynians we attribute some components of the national dress or their constructive or decorative elements: neckline on the shirt, waist and lapel and hats, the gradual displacement of apron skirts, a variety of shoulder sleeves from factory fabrics. The set of traditional men's outfits of Uzhanskys dolynians did not show such a variety of forms and decoration as women's clothing. The uzhansky dolynian of the XIX – early XX centuries stood out distinguished by a short shirt with wide sleeves, short, wide cloth pants, white dress pants.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30488
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія Історія Випуск 1 (42) 2020Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.