Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31059
Title: ІНТЕГРОВАНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ДОЗВІЛ: ВИМОГИ ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ В ПОЛЬЩІ, ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ1
Authors: Кобецька, Н. Р.
Keywords: Директива 2010/75/ЄС, інтегрований екологічний дозвіл, принцип ВАТ, імплементація положень Директиви 2010/75/ЄС
Issue Date: 2018
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Abstract: Стаття присвячена аналізу інституту інтегрованого дозвільного регулювання забруднення довкілля. Вона містить аналіз Директиви 2010/75/ЄС на предмет визначення особливостей, вимог, підстав та порядку надання інтегрованих дозволів. У статті проаналізовано законодавче регулювання і практику запровадження інтегрованих дозволів у сусідній Польщі. Тлумачиться основний еколого-правовий документ Республіки Польща – Закон про охорону довкілля. Охарактеризовано законодавчі акти України щодо дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти та поводження з відходами. На підставі проведеного дослідження формулюються узагальнені характеристики інтегрованої дозвільної системи у відносинах охорони довкілля та гарантування екологічної безпеки, основні завдання та заходи, що покликані забезпечити впровадження інституту інтегрованих екологічних дозволів в Україні.
The article is aimed at analyzing the system of integrated environmental permit regulation. It includes a study of Directive 2010/75/EU analyzing the specific features, requirements, grounds of and the procedure for issuance of integrated permits. The article studies the statutory regulation and the practice of the implementation of integrated permits in the neighboring Poland. It interprets the principal legal environmental document of the Republic of Poland – the Environmental Protection Act. Ukrainian legislation on permits for emissions of pollutants into ambient air, discharges into waters, and waste management is subject to independent analysis. On the basis of the study, the generalized characteristic features of the integrated permit system in the sphere of environmental protection and environmental safety enforcement, the principal tasks and measures aimed at ensuring the implementation of the system of integrated environmental permits in Ukraine are defined.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31059
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ. Серія: Право. Випуск 51. Том 1. - 2018Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.