Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31245
Title: Емпірично-соціологічні рефлексії транскордонних взаємодій в українській та західній соціології
Other Titles: Емпірично-соціологічні рефлексії транскордонних взаємодій в українській та західній соціології
Authors: Бенчак, Олеся Федорівна
Keywords: державний кордон, прикордоння, транскордонні взаємодії, соціологія перетину кордону (англ. – border crossing studies), українсько-словацькі транскордонні взаємодії, транскор- донні процеси, принцип Парето, state border, borders, cross-border interactions, sociology of border crossing studies, Ukrainian-Slovak cross-border relations, cross-border processes, Pareto principle
Issue Date: 2020
Publisher: Науково-теоретичний альманах «Грані»
Citation: Бенчак О.Ф. Емпірично-соціологічні рефлексії транскордонних взаємодій в українській та західній соціології / О. Бенчак // Науково-теоретичний альманах «Грані». – 2020. – Т. 23, № 5. – С. 6-14.
Abstract: Мета статті – аналіз досвіду українських та зарубіжних емпіричних соціологічних досліджень транскордонної мобільності та співробітництва як основних форм транскордонних взаємодій та окреслення предметного поля і методологічних засад досліджень. Для впорядкування дискурсу теоретичної соціології щодо транскордонних взаємодій використано періодизацію розвитку теоре- тичної соціології. Сформульовані методологічні принципи соціологічного дослідження транскор- донних взаємодій. Обґрунтовано розгляд транскордонних взаємодій на чотирьох рівнях: мікро-, мезо-, макро- й інтеррівні. Мікрорівень транскордонних процесів пов’язаний із досвідом перетину державного кордону конкретними суб’єктами або товарообміном на місцевому рівні. Мезорівень становлять транскордонні явища, що поширюються на регіони, такі як регіональне транскордонне співробітництво. Макрорівню відповідають транскордонні процеси, що за своїм обсягом охоплю- ють територію всієї держави (міждержавні відносини, міжнародні відносини загальнонаціональ- них суб’єктів, міждержавний товарообмін). Інтеррівень транскордонних явищ пов’язаний із пере- тином кордонів кількох чи навіть багатьох держав. Обґрунтоване використання принципу Парето у дослідженні динаміки транскордонних взаємодій. На підставі факторного аналізу даних опитування мешканців українського та словацького прикордоння «Інформаційне забезпечення та імплемента- ція інноваційних підходів у транскордонному співробітництві Словаччини і України» виокремле- но основні виміри розгортання транскордонних взаємодій, які утворюють троьохвимірний простір названого явище і можуть слугувати аналітичним інструментом соціологічного моніторингу стану та динаміки транскордонних взаємодій. Інструментарій соціологічного дослідження транскордон- них взаємодій на українсько-словацькому кордоні конструювався на підставі експертних інтерв’ю із дослідниками в галузі державного управління, соціології, соціальної роботи, представниками громадських організацій та місцевих спільнот українсько-словацького прикордоння./ The purpose of the article is to analyze the experience of Ukrainian and foreign empirical sociological studies of cross-border mobility and cooperation as the main forms of cross-border interactions and to outline the subject field and methodological principles of research. The periodization of the development of theoretical sociology was used to organize the discourse of theoretical sociology on cross-border interactions. Methodological principles of sociological research of cross-border interactions are formulated. The consideration of cross-border interactions at four levels is substantiated: micro, meso, macro and interlevel. The micro level of cross-border processes is related to the experience of crossing the state border by specific entities, or trade at the local level. The mezo level relates to cross-border phenomenas that extends to regions such as regional cross-border cooperation. The macro level corresponds to cross-border processes that cover the entire territory of the state (interstate relations, international relations of national actors, interstate trade). The inter-level of cross-border phenomenas is related to the crossing of the borders of several or even many states. The use of the Pareto principle in the study of the dynamics of crossborder interactions is substantiated. The main dimensions of cross-border interactions are identified on the basis of factor analysis of the survey of Ukrainian-Slovak border residents "Information support and implementation of innovative approaches in cross-border cooperation between Slovakia and Ukraine". The toolkit of sociological research of cross-border interactions on the Ukrainian-Slovak border was constructed on the basis of expert interviews with researchers in the field of public administration, sociology, social work, representatives of public organizations and local communities of the Ukrainian-Slovak border.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31245
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вісник Грані №5_2020-1-14.pdfБенчак О.Ф. Емпірично-соціологічні рефлексії транскордонних взаємодій в українській та західній соціології / О. Бенчак // Науково-теоретичний альманах «Грані». – 2020. – Т. 23, № 5. – С. 6-14.795.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.