Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/32284
Title: Place of information technology in the performance of medical activities
Other Titles: Місце інформаційних технологій при здійсненні медичної діяльності
Authors: Buletsa, Sibilla
Булеца, Сібілла Богданівна
Keywords: healthcare, patient, doctor, medicine, reforms, computer
Issue Date: 2020
Publisher: ТОВ "РІК-У"
Citation: Buletsa S.Place of information technology in the performance of medical activities // Конституційно-правові академічні студії. – Ужгород : ТОВ "РІК-У", 2020. Вип. 2. – С. 13-24.
Series/Report no.: Конституційно-правові академічні студії;
Abstract: The state’s policy is to integrate information systems into a single information space within the electronic health care system. The state plans and coordinates information systems that are implemented at the expense of the state or local budgets in order to rationalize the use of available resources and to avoid duplication of information systems functionality. With regard to information systems implemented through private funds, the function of the state is to build infrastructure (standardization, certification, market surveillance) for quality management in the market. The state provides single entry of information and its further processing in many information systems, storage of basic patient information within the central component of the WHO, and expanded information (eg data in clinical registers) in decentralized specialized information systems. The purpose of this study is to study the place of information technology in the implementation of medical activities. I would point out that medical activity is a set of actions of medical and pharmaceutical workers in providing medical care or service to a patient within the legal (subject to obtaining a license) and ethical (oath of Hippocrates) norms, ie compliance with the stages of treatment in accordance with the established standards of the Ministry of Health. We used in research scientific methods to analise in an objective and systematic way the information technology in the performance of medical activities, describe it with empirical. formal-logical, comparative-legal methods. It should be noted that e-Health is an electronic system that helps patients to receive and to doctors to provide quality medical services. All medical records throughout 2019 will be transmitted electronically. The main purpose of implementing an electronic healthcare system is to minimize fraud and corruption. In the future, e-Health will enable everyone to get their medical information quickly and doctors will be able to diagnose correctly with a holistic picture of the patient’s health. The aim of the MoH is to launch a full-fledged eHealth by 2020, which would not only reflect the relationship between the hospital and the state but also be a register of medical records of all Ukrainians. Results. Thus, with the advancement of information technology, the growing share of medical research that relies on mathematical (computer) modelling has become commonplace in clinical practice, making it clear that IT capabilities are becoming a major contributor to medicine and health care. To date, many serious studies and projects are being implemented in the world to implement IT in the medical field. Due to medical reform, continuous computerization necessitated the need for medical staff to have computer skills. Today, in the medical field, services such as electronic medical record, electronic prescription, electronic referral, etc. are included in daily life. Electronic automated preparation of appointments, prescriptions, statements, hospital letters and other standardized documents for patients. In particular, there are automated databases of medical, pharmaceutical and scientific-pedagogical staff of the Ministry of Health of Ukraine. Conclusion. The impact of IT on health care plays an extremely important role, as with the implementation of health care reform in Ukraine there is complete computerization of all branches of the medical field. Key words: healthcare; patient; doctor; medicine; reforms; computer.
Політика держави полягає у інтеграції інформаційних систем в єдиний інформаційний простір в рамках електронної системи охорони здоров’я. Держава планує та координує інформаційні системи, які впроваджуються за рахунок державного або місцевих бюджетів з метою раціоналізаторського використання наявних ресурсів та уникнення дублювання функціональності інформаційних систем. Стосовно інформаційних систем, що реалізуються за рахунок приватних фондів, функція держави полягає у побудові інфраструктури (стандартизація, сертифікація, нагляд за ринком) для управління якістю на ринку. Держава забезпечує одноразове введення інформації та її подальшу обробку у багатьох інформаційних системах, зберігання основної інформації про пацієнтів у центральній складовій частині ВООЗ та розширену інформацію (наприклад, дані у клінічних реєстрах) у децентралізованих спеціалізованих інформаційних системах. Метою даного дослідження є дослідження місця інформаційних технологій при здійсненні медичної ді- яльності. Слід зазначити, що медична діяльність - це сукупність дій медичних та фармацевтичних працівників щодо надання медичної допомоги або послуги пацієнту в рамках правових (за умови отримання ліцензії) та етичних (клятва Гіппократа) норм, тобто дотримання етапів лікування відповідно до встановлених стан- дартів МОЗ. В дослідженні використовувалися наукові методи для об’єктивного та систематичного аналізу інформа- ційних технологій при виконанні медичної діяльності, а саме емпіричний, формально-логічний, порівняльно-правовий методи. Слід зазначити, що e-Health - це електронна система, яка допомагає отримувати пацієнтам, а лікарям надавати якісні медичні послуги. Усі медичні записи протягом 2019 року будуть передаватися в електронному вигляді. Основною метою впровадження електронної системи охорони здоров’я є мінімізація шахрайства та корупції. У майбутньому e-Health дозволить кожному швидко отримати свою медичну інформацію, а лікарі зможуть правильно поставити діагноз із цілісною картиною стану здоров’я пацієнта. Метою МОЗ є запуск повноцінного електронного охорони здоров’я до 2020 року, який не лише відображатиме стосунки між лікарнею та державою, а й буде реєстром медичних карток усіх українців. Результати. Таким чином, із розвитком інформаційних технологій, зростаюча частка медичних дослі- джень, що спираються на математичне (комп’ютерне) моделювання, стала звичним явищем у клінічній практиці, даючи зрозуміти, що ІТ-можливості стають основним фактором, що сприяє медицині та охороні здоров’я. На сьогоднішній день у світі впроваджується багато серйозних досліджень та проектів для впровадження ІТ у медичній галузі. Завдяки медичній реформі, безперервна комп’ютеризація викликала необхідність у медичному персоналі володіти комп’ютерними навичками. Сьогодні в медичній галузі такі послуги, як електронна медична карта, електронний рецепт, електронне направлення тощо, включені в повсякденне життя. Електронна автоматизована підготовка призначень, рецептів, заяв, листів до лікарні та інших стандартизованих документів для пацієнтів. Зокрема, існують автоматизовані бази даних медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників МОЗ України. Висновок. Вплив ІТ на охорону здоров’я відіграє надзвичайно важливу роль, оскільки із впровадженням реформи охорони здоров’я в Україні відбувається повна комп’ютеризація всіх галузей медичної галузі. Ключові слова: охорона здоров’я, пацієнт, лікар, медицина, реформи, комп’ютер, інформаційні технології.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/32284
Appears in Collections:Конституційно-правові академічні студії. Випуск 2. 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.-Buletsa.pdf289.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.