Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/32306
Title: General scientific approaches to defining the functions of the constitutional mechanism of state power
Other Titles: Загальнонаукові підходи до визначення функцій конституційного механізму державної влади
Authors: Shatilo, Volodymyr
Keywords: function, mechanism of state power, functions of the state, goals, tasks, activities of the state
Issue Date: 2020
Publisher: ТОВ "РІК-У"
Citation: Shatilo V. General scientific approaches to defining the functions of the constitutional mechanism of state power / V. Shatilo // Конституційно-правові академічні студії. – Ужгород : ТОВ "РІК-У", 2020. Вип. 3. – С. 92-103.
Series/Report no.: Конституційно-правові академічні студії;
Abstract: The purpose of this work is to define the concept of functions of the state power constitutional mechanism through the study of doctrinal positions of function in various branches of social sciences. Methodology for the functions’ study of the state power constitutional mechanism consists of the methods of cognition, discovered and developed by philosophy, history, sociology, theory of law and state, specialized legal sciences and approved by legal practice. Thus, the role of the historical method in the analysis of the functions of the constitutional mechanism of state power, in addition to explaining the nature of origin and development, is to ensure a systematic study of the evolution of this category. The semantic method was used to clarify the meaning of the term “function”, its scientific and practical meaning, the possibility of using it in constitutional law to refer to such legal categories as “constitutional mechanism of state power”. The comparative method was applied to reveal the general in such terms as “functions”, “goals” and “tasks”. The results of the study show that the function is a kind of “a pattern”, “a standard”, “an ideal model” of the system’s work, in particular, of the constitutional mechanism of state power, and therefore, it must be, on the one hand, differentiated from the goals and tasks that face the system, and on the other hand – from the real, actual activity of its institutions (competences). When determining the functions of the constitutional mechanism of state power, it must be assumed that, firstly, the functions are the directions of influence of a certain socially significant phenomenon or circumstance on certain legal relations, and secondly, the functions are the activity of certain subjects of the constitutional mechanism of state power within the limits of the powers specified in the Constitution and laws; thirdly, functions reflect the essence of the phenomenon, its purpose and patterns of development. The theory of functions of the constitutional mechanism of state power should proceed from the social purpose of the state, its tasks and goals, the legislation of Ukraine, as well as the experience of practical activity of the state apparatus and the achievement of scientific opinion in the field of constitutional law and a number of theoretical and applied legal sciences. Actually the system of functions of the state determines the need to study the functions of the constitutional mechanism of state power, but if the functions of the state are the directions of influence on public relations, then the functions of the constitutional mechanism of state power are the directions of the state functions within the competence of individual institutions that make up the structure of the constitutional mechanism of the state power. On the basis of this research, the author comes to the conclusion that the functions of the constitutional mechanism of state power should be defined as the directions of activity of the subjects of the constitutional mechanism of state power within the competence defined in the Constitution and laws aimed at achieving the goals and tasks of the state. Key words: function; mechanism of state power; functions of the state; goals; tasks; activities of the state.
Метою даної роботи є визначення поняття функцій конституційного механізму державної влади через дослідження доктринальних позицій функції у різних галузях суспільних наук. Методологію дослідження функцій конституційного механізму державної влади складають методи пі- знання, виявлені та розроблені філософією, історією, соціологією, теорією права і держави, галузевими юридичними науками та апробовані юридичною практикою. Так, роль історичного методу у дослідженні функцій конституційного механізму державної влади, окрім з’ясування природи виникнення і розвитку, полягає у забезпеченні систематичного вивчення еволюції даної категорії. Семантичний метод було застосовано для з’ясування змісту терміну «функція», її наукового та практичного значення, можливості застосування в конституційному праві для позначення таких правових категорій як «конституційний механізм державної влади». Метод порівняльного аналізу застосовувався для розкриття загального в таких поняттях як «функції», «цілі» та «завдання». Результати дослідження показують, що функцією є своєрідний «взірець», «еталон», «ідеальна модель» роботи системи, зокрема конституційного механізму державної влади, а отже, її необхідно, з одного боку, відрізняти від цілей і завдань, які постають перед системою, а з іншого – від реальної, фактичної діяльності її інститутів (компетенції). При визначенні функцій конституційного механізму державної влади слід виходити з того, що, по-перше, функції – це напрями впливу певного соціально значущого явища чи обставини на певні правовідносини, по-друге, функції – це діяльність окремих суб’єктів конституційного механізму державної влади в межах повноважень, визначених у Конституції та законах; по-третє, функції відображають сутність явища, його призначення та закономірності розвитку. Теорія функцій конституційного механізму державної влади має виходити з соціального призначення держави, її завдань та цілей, законодавства України, а також враховувати досвід практичної діяльності державного апарату та досягнення наукової думки у галузі конституційного права та низки теоретичних та прикладних юридичних наук. Саме система функцій держави детермінує необхідність дослідження функцій конституційного механізму державної влади, але якщо функції держави є напрямами впливу на суспільні відносини, то функції конституційного механізму державної влади є фактично напрямами реалізації функцій держави в межах компетенції окремих інститутів, що складають структуру конституційного механізму державної влади. На підставі даного дослідження, автор доходить до висновків, що функції конституційного механізму державної влади визначати як напрями діяльності суб’єктів конституційного механізму державної влади в межах компетенції визначеної в Конституції та законах, що спрямовані на досягнення цілей і завдань держави. Ключові слова: функція; механізм державної влади; функції держави; цілі; завдання; діяльність держави.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/32306
Appears in Collections:Конституційно-правові академічні студії. Випуск 3. 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GENERAL SCIENTIFIC APPROACHES TO DEFINING THE FUNCTIONS.pdf310.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.