Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/32533
Title: The concept life in ukrainian national linguistic worldview as represented by universal images
Other Titles: РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ УНІВЕРСАЛЬНИМИ ОБРАЗНИМИ КОМПОНЕНТАМИ
Authors: Bobro, M. P.
Keywords: linguoculturology, linguistic worldview, concept, universal, life, лінгвокультурологія, мовна картина світу, концепт, життя, універсалія
Issue Date: 2020
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Bobro, M. P. The concept life in ukrainian national linguistic worldview as represented by universal images / M. P. Bobro // Закарпатські філологічні студії. – Ужгород : Видавничий дім "Гельветика", 2020. – Т. 1, №Вип. 13. – C. 12-17. – Рез., англ., укр. – Бібліогр.: с. 16-17 (27 назв)
Abstract: The article considers representation of the concept LIFE in Ukrainian national linguistic worldview by universal images. The analysis of Ukrainian lexemes and idioms taken from the relevant dictionaries of the Ukrainian language by continuous sampling method made it possible to single out the following universal images: movement, up – down, heart, soul, fire, water, somatisms, colour images and zoonyms. The study shows that movement is one of the most productive universals that has a great potential for expressing the image constituent of the analysed concept. Life conceptualization in Ukrainian national worldview is related to such movement aspects as its direction, trajectory (which determine close connection between the category of movement and the category of space) and intensity. The direction of movement defines the evaluative potential of the image: the oppositions “up – down”, “right – left”, “straight – crooked” are linguocultural universals that correlate with the evaluative opposition “good – bad” which is fundamental for people’s world perception. The opposition “up – down” represents life in Ukrainian linguistic worldview not only through the image of movement but also through static staying up or down. The universals soul, heart as denoting life in Ukrainian linguoculture prove to be close in their semantics and often are synonymous. An important factor in life presentation by the images of fire and water is the quantity (for fire it concerns the heat discharged). Among somatisms, head has the closest connection with a person’s biological life, physical state while hands, feet, neck and back are related to the kind of life when a person has to work hard and too much. The most important for colour conceptualisation of life is the white colour that correlates with light and actualises visual world perception. Zoonyms mostly represent a person’s emotional states, primarily negative that are motivated by the conception of the chthonic world.
У статті розглянуто універсальні образи, що репрезентують концепт ЖИТТЯ в українській мовній картині світу. У результаті аналізу лексики та фразеології української мови, вилученої з відповідних словників методом суцільної вибірки, було визначено, що образ руху є однією з найбільш продуктивних універсалій, що має великий потенціал як маніфестант образного складника аналізованого концепту. Встановлено, що в українській національній картині світу концептуалізація життя пов’язана з такими аспектами руху, як напрям, траєкторія (що зумовлюють тісний зв’язок категорії руху з категорією простору) та інтенсивність. Напрям руху визначає оцінний потенціал цього образу: опозиції «верх – низ», «правий – лівий», «прямий – кривий» є лінгвокультурними універсаліями, що корелюють із базовою для світосприйняття людини оцінною опозицією «гарний – поганий». Опозиція «верх – низ» репрезентує життя в українській мовній картині світу не лише через образ руху, а й через образ статичного перебування наверху чи внизу. Універсалії душа, серце на позначення життя в українській лінгвокультурі виявляються близькими за змістом і часто виступають синонімічними. У репрезентації життя образами води і вогню важливим виявляється кількісний показник (для вогню кількість стосується виділеного тепла). Серед соматизмів найбільший зв’язок із біологічним життям, фізичним станом людини, виявляють соматизми голова та меншою мірою ноги, тоді як руки, ноги, шия, спина пов’язані із способом життя, за якого людина надмірно працює. Колірна концептуалізація життя виявляє найбільший зв’язок з ахроматичним кольором білий, що є співставним із світлом і актуалізує візуальне сприйняттям світу. Зооніми найчастіше репрезентують емоційні стани людини, здебільшого негативні, що мотивуються, зокрема, уявленнями про хтонічний світ.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/32533
Appears in Collections:Закарпатські філологічні студії Випуск 13 Том 1 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
THE CONCEPT LIFE IN UKRAINIAN NATIONAL LINGUISTIC WORLDVIEW.pdf426.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.