Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/32685
Title: ОСОБЛИВОСТІ ІБЕРІЙСЬКОЇ МОДЕЛІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Other Titles: FEATURES OF IBERIAN MODEL OF LOCAL-GOVERNMENT
Authors: Чиркін, А.С.
Волович, Д.О.
Тищенко, О.С.
Keywords: місцеве самоуправління, моделі місцевого самоврядування, іберійська модель, місцеві органи, муніципалітет
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Порівняльно-аналітичне право;
Abstract: Актуальні питання місцевого самоврядування в умовах глобальних демократичних перетворень є предметом дослідження багатьох учених. Стаття присвячена особливостям місцевого самоврядування в країнах, яким притаманна іберійська модель місцевого само- врядування. У сучасній правовій науці прийнятним є підхід до виділення чотирьох моделей організації влади на місцях, а саме: кон- тинентальної, англосаксонської, радянської та іберійської. Іберійська модель бере свій початок в Іспанії, на території якої відбулося її становлення. Іспанія не є у чистому вигляді представником цієї моделі, але внаслідок довготривалих історичних перетворень усе ж таки має чимало характерних рис, які притаманні саме цій моделі, такі як: асиметрична модель місцевої влади, засади організаційної структу- ри публічної влади місцевого самоврядування, специфіка їхнього формування й функціонування. Наступною країною, яку розглядають автори, є Португалія, якій властиві такі особливості: Основний Закон Португалії передбачає, що над органами місцевого самоврядування здійснюється адміністративна опіка, яка полягає у здійсненні нагляду за дотриманням законів. Одним із найважливіших положень, що дає змогу розглядати цю країну в межах іберійської моделі, є наявність у кожній області представника центральної влади, який призна- чається урядом. Особливого поширення ця система набула в країнах Латинської Америки: Бразилії, Чилі тощо. У Бразилії діє жорстка форма організації влади на всіх рівнях із концентрацією повноважень у руках однієї особи, якою є Президент. Це знаходить своє підтвер- дження в особливостях функціонування влади на місцях: Штати можуть втручатися у справи муніципалітетів за наявністю достатніх на те підстав; наявність посадової особи місцевого самоврядування, яка одночасно здійснює функції державного управління на відповідній території. Останньою країною, яку розглядають автори, є Чилі. Порядок організації влади на місцях у цій країні також має деякі особли- вості, наприклад: наявність посадової особи (алькальда), яка обирається відповідним представницьким органом, але в передбачених законом випадках алькальд призначається Президентом Республіки, також останній наділений повноваженнями щодо його звільнення у виняткових випадках. Не менш важливою ознакою є наявність посади інтенданта, який є «агентом» Президента на місцях. У статті акцентовано увагу на особливостях іберійської моделі місцевого самоврядування, проаналізовано характерні риси країн, які є її пред- ставниками, зосереджено увагу на структурних елементах системи місцевого самоврядування в різних країнах. Ключові слова: місцеве самоуправління, моделі місцевого самоврядування, іберійська модель, місцеві органи, муніципалітет.
Relevant issues of local self-government in the context of global democratic transformations are the subject of research by many scientists. The article is devoted to the features of local self-government in countries that are characterized by the Iberian model of local self-government. In modern legal science, it is appropriate to approach four models of organization of power in the field, namely: Continental, Anglo-Saxon, Soviet, Iberian. The Iberian model originated in Spain, on the territory of which it was established. Spain is not purely representative of this model, but due to the long-lasting historical transformations, it still has many characteristics that are inherent in this model, such as: asymmetric model of local government, principles of organizational structure of public power of local self-government, the specifics of their formation and functioning. The next country considered by the authors is Portugal, which is characterized by the following features: Portugal’s basic law provides that local governments are subject to administrative custody, which is to monitor compliance with the laws. One of the most important provisions that makes it possible to consider this country within the framework of the Iberian model is the presence in each region of a representative of the central government appointed by the government. This system has become especially widespread in Latin American countries, such as: Brazil, Chile, and so on. In Brazil, there is a rigid form of organization of power at all levels, with a concentration of powers within a single person who is president. This is confirmed by the peculiarities of the functioning of local authorities. States may intervene in the affairs of municipalities if there are sufficient grounds. The presence of a local government official who simultaneously performs the functions of public administration in the respective territory. The last country which was considered by the authors is Chile. the order of organization of power within local territories in this country also has some peculiarities, for example: the presence of an official (alcalde), who is elected by the respective representative body, but in the cases provided for by law, the alcalde is appointed by the President of the Republic, also the latter empowered to discharge him in exclusive cases. Equally important is the presence of the post of quartermaster, who is the “agent” of the president on the ground. The article focuses on the features of the Iberian model of local government, analyzes the main features of the countries that are its representatives, focuses on the structural elements of the system of local government in different countries. Key words: local government, local government models, Iberian model, local authorities, municipality.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/32685
Appears in Collections:Порівняльно-аналітичне право. №1 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ОСОБЛИВОСТІ ІБЕРІЙСЬКОЇ.pdf412.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.