Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/32686
Title: ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА АБОРТ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Other Titles: THE PROBLEM OF THE LEGAL REGULATION OF THE RIGHT OF ABORTION IN FOREIGN COUNTRIES
Authors: Чиркін, А.С.
Ритова, В.О.
Хоменко, А.В.
Keywords: аборт, переривання вагітності, міжнародне законодавство, міжнародний досвід, кримінальна відповідальність
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Порівняльно-аналітичне право;
Abstract: Стаття присвячена дослідженню права на аборт у зарубіжних країнах. Автори розглядають конституції та інші джерела права в зару- біжних країнах, у яких порушено питання щодо абортів. Розглядаються країни, в яких немає жодних обмежень на переривання вагітності, та країни, в яких є певні звуження цього права та заборони з цього приводу. В умовах сьогодення в нашому суспільстві аборт, можливо, є питанням, яке позбавлене належної правової аргументації. Він включає в себе низку складних питань, що стосуються етичних, мораль- них, правових, медичних, філософських і релігійних питань, пов’язаних із навмисним перериванням вагітності. Є різні погляди на цю проблему, ведуться дискусії та суперечки. Але скільки б не було різних ідей в умах філософів, чим більше цих ідей виникає, тим гостріше починає поставати питання про необхідність якимось чином примирити різні погляди. Закріплення в нормативно-правових актах права жінки на переривання вагітності – це доволі нове явище, оскільки тільки в другій половині ХХ століття кримінальна відповідальність за аборт почала скасовуватися, натомість зараз легалізація абортів здійснена в найбільш ліберальних кра- їнах світу. Автори розглядають певні країни, в яких застосовується різний підхід до абортів. Майже дві третини держав світу дозволяють проведення аборту в разі фізичної або психічної загрози матері, і тільки в половині країн аборти допускаються в разі настання вагітності внаслідок зґвалтування, інцесту або внутрішньоутробної патології. Лише близько третини всіх з усіх країн дозволяють вчинення аборту з економічних або соціальних причин або на вимогу жінки. Знання нормативно-правової бази, яка регулює питання абортів, надзвичайно важливе. Навіть якщо аборти дозволені законом, жінки часто мають обмежений доступ до безпечних послуг із переривання вагітності через відсутність належного регулювання, медичних послуг або політичної волі. Проте міжнародні правові документи з прав людини стверджують на тому, що жінки мають право самостійно приймати рішення з усіх питань, пов’язаних із репродукцією, включно з питанням абортів. Репродуктивні права в певному сенсі є основоположними правами, зокрема для жінок. Ключові слова: аборт, переривання вагітності, міжнародне законодавство, міжнародний досвід, кримінальна відповідальність.
The article is devoted to the study of the right of abortion in foreign countries. This article reviews the Constitutions and other sources of law in foreign countries, the literature on the most commonly discussed issues surrounding abortion, that is legalization, measurement, and safety. For today abortion, perhaps, is the most controversial issue in modern society. It includes a number of the difficult questions concerning the ethical, moral, legal, medical, philosophical and religious questions connected with deliberate termination of pregnancy. The right of the woman for termination of pregnancy is quite new phenomenon as only in the second half of the 20th century criminal liability for abortion began to be cancelled, and now legalization of abortions is carried out in the most liberal countries. Authors consider several countries in which different approach to abortions is applied. Nearly two thirds of the states of the world allow performing abortion at physical or mental threat of mother and only in half of the countries abortions are allowed in case of approach of pregnancy as a result of rape, an incest or pre-natal pathology. Only about a third of all from all countries allow commission of abortion for the economic or social reasons or upon the demand of the woman. Knowledge of a regulatory framework which regulates abortions, is extremely important as it is the important defining factor of provision of services and women’s rights and their health. Even if abortions are allowed by the law, women often have strictly limited access to safe services in termination of pregnancy due to the lack of appropriate regulation, medical services or political will. The international legal documents on human rights claim that women have the right independently to make decisions on all questions connected with a reproduction including a question of abortions. One of the ways to reduce the number of abortions is through a wide range of contraceptive methods. In 21st century when we talked about modernization and giving equal status to men and women then why such law still exists which itself discriminate a women from another woman. Key words: abortion, termination of pregnancy, international law, international experience, criminal liability.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/32686
Appears in Collections:Порівняльно-аналітичне право. №1 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ.pdf368.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.