Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/33225
Title: Функції антропонімів і топонімів у збірці "Вибране" Ліни Костенко
Other Titles: Functions of antroponyms and toponyms in the collection “Favorites” by Lina Kostenko
Authors: Мельник, М. Р.
Keywords: літературна ономастика, онімний простір, художні функції власних назв, онім, конотонім, онімічні розряди, антропоніми, топоніми, литературная ономастика, ономастическое пространство, художественные функции собственных имен, оним, коннотоним, онимические разряды, антропонимы, топонимы, literary onomastics, onomastic space, artistic functions of proper names, onym, connotonym, onomastic classes, antroponyms, toponyms
Issue Date: 2019
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Мельник, М. Р. Функції антропонімів і топонімів у збірці "Вибране" Ліни Костенко [Текст] / М. Р. Мельник // Закарпатські філологічні студії : науковий журнал/ голов. ред. І. М. Зимомря. – Ужгород : Видавничий дім "Гельветика", 2019. – Т. 1. – Вип. 9. – С. 12-16. – Бібліогр.: с. 16 (7 назв)
Series/Report no.: Закарпатські філологічні студії;
Abstract: Використання онімів різниться залежно від етапів творчості Ліни Костенко, а також від жанру і тематики твору. Власні назви стають виразниками і необхідної експресивної тональності, і художнього задуму. Вимогливий відбір онімів і введення їх у належні контексти роблять власні назви одним із найважливіших компонентів твору і дієвим художнім засобом.
Употребление онимов различается в зависимости от этапов творчества Лины Костенко, а также жанра и тематики произведения. Собственные имена становятся выразителями и необходимой экспрессивной тональности, и художественного замысла. Требовательный отбор онимов и включение их в надлежащие контексты делают собственные имена одним из важнейших компонентов произведения и действенным художественным средством.
The usage of onyms differs depending on the periods of Lina Kostenko’s creative work, also themes should be taken into consideration. Proper nаmes became expressive tone and artistic conception. Fastidious onym’s selection and their insertion into appropriate context component of literature work and into the stylistic device.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/33225
ISSN: 2663-4899
Appears in Collections:Закарпатські філологічні студії Випуск 9 Том 1 (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФУНКЦІЇ АНТРОПОНІМІВ І ТОПОНІМІВ.pdf390.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.