Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/33285
Title: Компаративний аналіз способів словотворення топонімів в англійській та перській мовах
Other Titles: Comparative analysis of place names word formation methods in english and persian
Authors: Шарапова, О .В.
Keywords: топоніміка, топонімія, топоніми, словотворення, англійська мова, перська мова, топонимика, топонимия, топонимы, словообразование, английский язык, персидский язык, toponymy, toponyms, place names, word formation, English, Persian
Issue Date: 2019
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Шарапова, О. В. Компаративний аналіз способів словотворення топонімів в англійській та перській мовах [Текст] / О. В. Шарапова // Закарпатські філологічні студії : науковий журнал/ голов. ред. І. М. Зимомря. – Ужгород : Видавничий дім "Гельветика", 2019. – Т. 1. – Вип. 9. – С. 165-170. – Бібліогр.: с. 169-170 (15 назв)
Series/Report no.: Закарпатські філологічні студії;
Abstract: У статті досліджено особливості формування топонімів Великої Британії та Ірану, способи словотворення топонімів в англійській та перській мовах, проаналізовано деякі структуроутворюючі елементи – топоформанти. Виявлено спільні та відмінні риси у способах словотворення англійських та іранської топонімічних найменувань. Малодослідженим є процес номінації географічних об’єктів Великої Британії та Ірану в контрастивно-типологічному аспекті. Проведений порівняльний аналіз топонімів різносистемних мов (англійської та іранської) становить особливий інтерес, тому що дозволяє виявити загальні закономірності в номінації географічних об’єктів, у внутрішній структурі топонімів, у їх словотворчих характеристиках. Вивчення топонімів в лінгвістичному аспекті як частини лексичної системи мови є актуальним в контексті антропологічної парадигми сучасної освіти і соціальної взаємодії.
В статье исследованы особенности формирования топонимов Великобритании и Ирана, способы словообразования топонимов в английском и персидском языках, проанализированы некоторые структурообразующие элементы – топоформанты. Выявлены общие и отличительные черты способов словообразования английских и персидских топонимических наименований. Малоисследованным является процесс номинации географических объектов Великобритании и Ирана в контрастивно-типологическом аспекте. Проведенный сравнительный анализ топонимов ризносистемних языков (английского и персидского) представляет особый интерес, так как позволяет выявить общие закономерности в номинации географических объектов, во внутренней структуре топонимов, в их словообразовательных характеристиках. Изучение топонимов в лингвистическом аспекте как части лексической системы языка является актуальным в контексте антропологической парадигмы современного образования и социального взаимодействия.
The article studies the specifics of toponyms formation in Great Britain and Iran, the methods of place names word formation in the English and Persian languages; analyzes some structure-forming elements – topoformants. Common and distinctive features in the methods of word formation of English and Persian toponyms are identified. The process of geographic objects nomination in Great Britain and Iran is under-researched in the contrastive-typological aspect. The comparative place names analysis in the different system languages (English and Persian) is of particular interest, since it allowed us to reveal common patterns in the nomination of geographic objects, in the internal structure of toponyms, in their word formation characteristics. The study of toponyms in the linguistic aspect as part of a lexical system of a language is relevant in the context of anthropological paradigm of modern education and social interaction.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/33285
ISSN: 2663-4899
Appears in Collections:Закарпатські філологічні студії Випуск 9 Том 1 (2019)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.