Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/33489
Title: Зіставний аналіз російсько-українських поетичних перекладів Валерії Богуславської
Other Titles: Comparative analysis of the russian-ukrainian poetic translation of Valeria Bohuslavska
Authors: Гайдук, Н. А.
Барановська, А. В.
Keywords: художній переклад, поетичний переклад, перекладність, неперекладність, перекладацький прийом, literary translation, poetic translation, translatability, untranslatability, translation technique
Issue Date: 2019
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Гайдук, Н. А. Зіставний аналіз російсько-українських поетичних перекладів Валерії Богуславської [Текст] / Н. А. Гайдук, А. В. Барановська // Закарпатські філологічні студії : науковий журнал/ голов. ред. І. М. Зимомря. – Ужгород : Видавничий дім "Гельветика", 2019. – Т. 2. – Вип. 11. – С. 46-51. – Бібліогр: с. 51 (5 назв)
Series/Report no.: Закарпатські філологічні студії;
Abstract: У статті розглянуто можливість віршованих перекладів з російської мови українською, проаналізовано переклад вірша сучасного російськомовного автора Івана Жданова українською перекладачкою та поетесою Валерією Богуславською. Художній стиль (стиль художньої літератури) – це функціональний стиль, який обслуговує етичну сферу спілкування, основна мета якого – освоєння світу за законами краси, задоволення естетичних потреб як автора художнього твору, так і читача, естетичний вплив на читача за допомогою художніх образів. Художній стиль відрізняється від інших функціональних стилів тим, що в ньому використовуються мовні засоби всіх інших стилів, проте ці засоби виступають тут у зміненій функції – естетичній. Художній переклад – це не тільки переказ твору з однієї мови на іншу, але і «перетворення» його з однієї національної культури в іншу. Не всякий перекладач легко здатний передати всю красу творів, створених іншою мовою. Між оригінальним твором і перекладним текстом лежить складна багатовимірна праця перекладача, сутність якої довгі роки залишається предметом суперечок і дискусій у теорії перекладу. Поетичний переклад, і, зокрема, проблема принципової перекладності / неперекладності поетичного перекладу, прийомів і способів досягнення еквівалентності поетичного перекладу також є важливим і актуальним питанням серед перекладачів вже не одне століття, і активно розробляється на даному етапі розвитку перекладознавства. Як відомо, існує чимало точок зору щодо цього питання та дві крайності, що поетичний переклад неможливий і що поетичний переклад – це не просто переклад, а новий твір мовою перекладу, перекладач не просто транслятор, але і творець принципово нового твору. У цьому дослідженні автори намагаються відповісти на питання: чи можливий поетичний переклад?
The article considers the possibility of poetic translations from Russian into Ukrainian, analyzes the translation of a poem written by a modern Russian-speaking author done by a Ukrainian translator and poetess Valeria Bohuslavska. The literary style (the style of fiction) is a functional style that serves the ethical sphere of communication, the main purpose of which is to learn the world according to the laws of beauty, to satisfy the aesthetic needs of both the author of the literary work and the reader, and the aesthetic impact on the reader with the help of the literary images. The literary style differs from other functional styles. It uses the linguistic means of all other styles, but these means appear here in a modified function – aesthetic. A literary translation is not only a translation of a work from one language into another, but also its “transformation” from one national culture to another. Not every translator is easily able to convey the beauty of works created in another language. Between the original work and the translated text lies the complex multidimensional work of the translator, the essence of which remains for many years the subject of controversy and discussion in the theory of translation. Poetic translation and, in particular, the problem of principle translatability / untranslatability of the poetic translation, techniques and methods for achieving equivalence of the poetic translation has also been an important and timely issue for the translators for more than a century, and is actively being developed at this stage of the development of translation.As you know there are many view points on this issue and there are two contrary ones. The one is that poetic translation is impossible at all and the other one is that poetic translation is not just a translation, but a new work in the language of translation, and the translator is not just a translator, but also the creator of a fundamentally new work. In this study, the authors try to answer the question if poetic translation is possible?
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/33489
ISSN: 2663-4899
Appears in Collections:Закарпатські філологічні студії Випуск 11 (Том 2) 2019Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.