Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/33492
Title: Способи уникнення комунікативних невдач у відеоінтерв'ю з позиції респондента
Other Titles: Ways of avoiding communicative failures in video interviews from the respondent’s position
Authors: Дяків, Х. Ю.
Keywords: комунікативна невдача, відеоінтерв’ю, вид інтерв’ю, українська лінгвокультура, німецька лінгвокультура, communicative failure, video interview, type of interview, Ukrainian linguistic culture, German linguistic culture
Issue Date: 2019
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Дяків, Х. Ю. Способи уникнення комунікативних невдач у відеоінтерв'ю з позиції респондента [Текст] / Х. Ю. Дяків // Закарпатські філологічні студії : науковий журнал/ голов. ред. І. М. Зимомря. – Ужгород : Видавничий дім "Гельветика", 2019. – Т. 2. – Вип. 11. – С. 63-68. – Бібліогр: с. 67-68 (7 назв)
Series/Report no.: Закарпатські філологічні студії;
Abstract: У статті досліджено способи уникнення комунікативних невдач із позиції респондента відеоінтерв’ю. Проаналізовано відеоінтерв’ю в українській і німецькій лінгвокультурах з огляду на їх тематичні групи і комунікативні невдачі відповідно до етапу проведення інтерв’ю, сформульовано способи уникнення комунікативних невдач для респондентів саме інтерв’ю з метою покращення комунікативного менеджменту і формування нової риторики, виявлено спільні та відмінні ознаки у способах уникнення комунікативних невдач респондентів в обох лінгвокультурах. Здійснений у статті аналіз шестисот відеоінтерв’ю в українській і німецькій лінгвокультурах засвідчив, що комунікативні невдачі з позиції респондента виникають на всіх рівнях реалізації цього жанру (зовнішньому, внутрішньому і проміжному) у таких виявлених тематичних групах відеоінтерв’ю, як у спортивних, зіркових і політичних інтерв’ю. На основі проаналізованих комунікативних невдач сформульовано універсальні способи їх уникнення в обох ЛК на різних етапах створення інтерв’ю: до, під час і після проведення інтерв’ю. Таких невдач можна уникнути або принаймні їх редукувати, якщо враховувати усі елементи комунікації як на змістовому й емоційному-психологічному, так і на мовленнєво-мовному і тактичному рівнях, а часто – враховуючи і технічні особливості. Саме це сприятиме цікавому і динамічному, зрозумілому і послідовному, а головне – інформативному відеоінтерв’ю. Способи уникнення комунікативних невдач в інтерв’ю в українській і німецькій лінгвокультурах є здебільшого універсальними. Однак виокремлено як спільні, так і деякі відмінні їх ознаки залежно від тематики відеоінтерв’ю і від їх релевантності для певної лінгвокультури.
The article examines the ways of avoiding communicative failures from the position of the video interview respondent. Video interviews in Ukrainian and German linguistic cultures were analyzed with regard to their subject groups and communicative failures according to the stage of the interview; ways of avoiding communicative failures for the video interview respondents were outlined in order to improve communication management and to form new rhetoric; common and distinctive features in the ways of eliminating respondents’ communicative failures in both linguistic cultures were identified. The analysis of six hundred video interviews in Ukrainian and German linguistic cultures conducted in the article testified that communicative failures from the position of the respondent arise at all levels of realization of the genre (external, internal, and intermediate) in such identified thematic groups of video interviews as sport, celebrity, and political video interviews. On the basis of the analyzed communication failures, the paper formulated universal ways of their elimination in both LCs at different stages of interview creation – before, during and after the interview. Such failures can be avoided, or at least reduced, by taking into account all elements of communication both at the content, emotional and psychological levels and at the speech and language, as well as tactical levels. Also these failures can be often avoided by taking into account technical features. This is what will contribute to the realization of interesting and dynamic, clear and consistent, and most importantly, informative television interviews. The ways of avoiding communication failures in interviews in Ukrainian and German linguistic cultures are largely versatile. However, both the common and some of their distinctive features are distinguished, depending on the subject matter of the video interview and their relevance to a particular linguistic culture.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/33492
ISSN: 2663-4899
Appears in Collections:Закарпатські філологічні студії Випуск 11 (Том 2) 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СПОСОБИ УНИКНЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НЕВДАЧ.pdf372.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.