Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/33493
Title: Comparative analysis of the chinese and english internet-language
Other Titles: Зіставний аналіз китайської та англійської мови інтернету
Authors: Oskina, N. O.
Keywords: Internet-language, Internet-sociolect, English, Chinese, strategies, techniques, neologisms, common and distinctive features, мова Інтернету, соціолект Інтернету, англійська, китайська, стратегії, тактики, неологізми, спільні та відмінні риси
Issue Date: 2019
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Oskina, N. O. Comparative analysis of the chinese and english internet-language [Текст] / N. O. Oskina // Закарпатські філологічні студії : науковий журнал/ голов. ред. І. М. Зимомря. – Ужгород : Видавничий дім "Гельветика", 2019. – Т. 2. – Вип. 11. – С. 68-70. – Бібліогр: с. 70 (4 назви)
Series/Report no.: Закарпатські філологічні студії;
Abstract: The presented article is aimed at elaborating the problem of specific features of the Internet language in the contrasted typologically not closely related languages: English and Chinese. On the basis of the analysis of the corpus of slang words and neologisms selected from the investigated Internet-chats (Internet slang glossaries) in Chinese and English there has been concluded that the sources for the Internet-sociolect are mainly abbreviation, English borrowings into other languages, transfer of meaning, homonymy, broadening or narrowing of meaning, shortened records in numbers and affixation. Neologisms are the prominent feature of the Internet-sociolect in all the languages in the focus of the research. The main objective of the paper consists in investigating the common and distinctive features of the Internet-language in the aspect of the mechanism of the production and functioning of the neologisms. The results of the carried-out research have proved that there exist common strategies and techniques in production of neologisms and that there is a tendency in borrowing English Internet-neologisms into Chinese with different degrees of their adaptation. The urgency of this paper arises from the need for all-sided review of IT language in contemporary linguistic studies. The object of the work are Internet-neologisms viewed as a specific lexical group. The subject are the peculiarities of both the production and loan of Internet-neologisms. The research was conducted on the basis of the English and Chinese languages. The methodology of this research involved the inductive and deductive methods and the method of contrastive analysis. In the course of the research it has been concluded and experimentally and statistically proved that there exist common strategies and tactics of presenting Internet-neologisms in the contrasted languages. It has also been postulated that the pragmatic and the expressive potential of the borrowed English Internet-neologisms is preserved in Chinese. The perspective is seen in reviewing the peculiarities of Internet-language in various Western and Oriental languages.
Ця стаття присвячена проблемі вивчення специфіки мови Інтернету в типологічно неблизько споріднених мовах, що зіставляються: англійській і китайській. На основі аналізу сленгових слів та неологізмів, відібраних із досліджуваних інтернет-чатів (інтернет-жаргонні глосарії) китайською й англійською мовами, зроблено висновок, що джерелами для інтернет-соціолекта є переважно абревіація, англійські запозичення іншими мовами, передача зміста, омонімія, розширення чи звуження значень, скорочені записи в цифрах і афіксація. Неологізми є характерною особливістю інтернет-соціолекту в досліджуваних мовах. Головна мета цієї статті полягає в дослідженні спільних і відмінних рис мови Інтернету в аспекті механізму творення та функціонування неологізмів. Результати здійсненого дослідження підтвердили наявність спільних стратегій і тактик у творенні неологізмів і тенденцію запозичення англійських інтернет-неологізмів китайською мовою з різним ступенем їх адаптації. Актуальність цієї статті зумовлена потребою всебічного огляду мови інформаційних технологій у сучасних лінгвістичних студіях. Об’єктом дослідження є інтернет-неологізми, що розглядаються як специфічна лексична група. Предметом є особливості творення та запозичення інтернет-неологізмів. Дослідження провадилось на матеріалі англійської та китайської мов. Методологія дослідження охоплює методи індуктивного, дедуктивного, зіставного аналізу. У процесі дослідження зроблено експериментально і статистично підтверджений висновок про наявність спільних стратегій і тактик реалізації інтернет-неологізмів у мовах, що зіставляються. Також установлено, що в китайській мові зберігається прагматичний і експресивний потенціал запозичених англійських інтернет-неологізмів. Перспектива вбачається в огляді особливостей мови Інтернету в різних західних і східних мовах.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/33493
ISSN: 2663-4899
Appears in Collections:Закарпатські філологічні студії Випуск 11 (Том 2) 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CHINESE AND ENGLISH.pdf448.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.