Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/33494
Title: Лексико-семантичні варіанти для лексеми "педагогіка" в українській, англійській та італійській мовах
Other Titles: Lexico-semantic variants for a lexeme “pedagogy” in the ukrainian, english and italian languages
Authors: Сорочинська, І. Р.
Keywords: дефініційний аналіз, лексико-семантичний варіант, семема, лексема, педагогіка, definitive analysis, lexico-semantic variant, sememe, lexime, pedagogy
Issue Date: 2019
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Сорочинська, І. Р. Лексико-семантичні варіанти для лексеми "педагогіка" в українській, англійській та італійській мовах [Текст] / І. Р. Сорочинська // Закарпатські філологічні студії : науковий журнал/ голов. ред. І. М. Зимомря. – Ужгород : Видавничий дім "Гельветика", 2019. – Т. 2. – Вип. 11. – С. 70-79. – Бібліогр: с. 78-79 (19 назв)
Series/Report no.: Закарпатські філологічні студії;
Abstract: Стаття присвячена встановленню лексико-семантичних варіантів для лексем «педагогіка» / “рedagogy” / “рedagogia” та визначенню їх спільних та відмінних типів. У центрі уваги семантична структура слова «педагогіка» як складна багаторівнева система, а визначення у ній спільного семантичного компонента – інваріанта – має важливе значення, оскільки пришвидшує її постійний розвиток. У запропонованій розвідці уточнено робоче поняття ЛСВ у сучасній лінгвістиці та встановлено походження власне поняття «педагогіка». Здійснено огляд лексикографічних джерел українською, англійською та італійською мовами щодо широти тлумачення лексем «педагогіка» / “рedagogy” / “рedagogia”. Зазначимо, що у статті відібрано однакову для кожної з трьох мов дослідження кількість словників для обʼєктивності отриманих результатів. На основі аналізу словникових дефініцій визначено лексико-семантичні варіанти для усіх трьох лексичних одиниць та укладено відповідні таблиці, що репрезентують реєстр ЛСВ та їх наявність чи відсутність в аналізованих словникових статтях. За результатами зіставлення словникових дефініцій лексем у кожній з вищезазначених мов виділено ядерні ЛСВ, що максимально відображаються у всіх чотирьох (мінімум трьох) лексикографічних джерелах, а також встановлено їх спільні та відмінні типи. У англійському та італійському тлумаченні лексем “pedagogy” / “pedagogia” відмічено максимальній збіг ЛСВ (три типи) й лише один спільний тип характеризує схожість у трактуванні лексем «педагогіка» / “pedagogia”в українській та англійській мовах відповідно. Відмінності та тотожності у розумінні вищезазначених лексичних одиниць (в українській, англійській та італійській мовах відповідно) свідчать про багатоаспектність та часткову однотипність сприймання внутрішньої логіки поняття «педагогіка». Однак такі розбіжності лише збагачують мовлення й на соціокультурному рівні репрезентують своєрідність світобачення трьох різних націй. У перспективі вбачається створення фреймової сітки для концепту «педагогіка» з виокремленням ядерних слотів завдяки уже встановленим ЛСВ у трьох мовах дослідження.
The article is devoted to establishing of lexical-semantic variants for lexemes «педагогіка» / “pedagogy” / “pedagogia” and to defining their common and different types. The focus is on the semantic structure of the word “pedagogy” as a complex multilevel system and the definition in it of a common semantic component – invariant that has important value and accelerates its constant development. In the proposed observation is clarified the working concept of LSV in modern linguistics and is established the origin of the concept of pedagogy. The lexicographic sources in Ukrainian, English and Italian have been reviewed regarding the breadth of interpretation of lexemes «педагогіка» / “рedagogy” / “рedagogia”. It should be noted that in the article is selected the same number of dictionaries for each of the three studied languages for the objectivity of the obtained results. On the basis of the analysis of vocabulary, definitions are determined the lexical-semantic variants for all three lexical units and are composed corresponding tables that represent the register of LSWs and their presence or absence in the analyzed dictionary articles. According to the results of the vocabulary definitionsʼ comparing of lexemes are identified the nuclear LSVs (in each of the above-mentioned languages) which are maximally represented in all four (at least three) lexicographic sources and also are established their common and distinct types. The maximum coincidence of LSV (three types) is noted in English and Italian interpretations of the lexemes “pedagogy” / “pedagogia” and only one common type characterizes the similarity in the interpretation of the lexemes «педагогіка» / “pedagogia” in Ukrainian and English. Differences and identities in the understanding of the mentioned lexical units (in Ukrainian, English and Italian respectively) affirm the multidimensionality and partial homogeneity of perception of the internal logic of the “pedagogy” concept. But such diversities enrich the speech and at the socio-cultural level they represent the originality of the outlook of three different nations. In the perspective expects the creation of a frame grid for the concept of “pedagogy” with the separation of nuclear slots thanks to already established LSV in three languages of the study.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/33494
ISSN: 2663-4899
Appears in Collections:Закарпатські філологічні студії Випуск 11 (Том 2) 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ВАРІАНТИ ДЛЯ ЛЕКСЕМИ.pdf572.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.