Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/33501
Title: Прояви національної самоідентичності у щоденнику Докії Гуменної
Other Titles: Manifestations of national self-identity in Dokiya Humenna’s diary
Authors: Швець, Т. В.
Нікітова, І. І.
Keywords: самоідентичність, національна приналежність, документально-художня проза, щоденникові записи, тематична структура щоденника, self-identity, national identity, documentary-narrative prose, diary records, thematic structure of the diary
Issue Date: 2019
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Швець, Т. В. Прояви національної самоідентичності у щоденнику Докії Гуменної [Текст] / Т. В. Швець, І. І. Нікітова // Закарпатські філологічні студії : науковий журнал/ голов. ред. І. М. Зимомря. – Ужгород : Видавничий дім "Гельветика", 2019. – Т. 2. – Вип. 11. – С. 108-112. – Бібліогр: с. 112 (12 назв)
Series/Report no.: Закарпатські філологічні студії;
Abstract: У статті на матеріалі щоденникових записів проілюстровано прояви національної самоідентичності самобутньої української письменниці Докії Гуменної (1904–1996), талант якої на повну силу розкрився в українському культурноеміграційному просторі. На сьогоднішній день дослідників цікавить процес висвітлення національної самоідентифікації, трансформації національних відчуттів й уявлень саме у літературних творах. Наслідки руйнації прадавніх народних традицій всередині соціуму та їх вплив на літературний процес потребують наукового аналізу. У зв’язку з цим уваги заслуговують твори саме документально-художнього жанру, серед яких особливе місце належить щоденниковим записам письменників. Майже протягом усього свідомого життя Докія Гуменна вела щоденникові записи. Сьогодні у відділі рукописів та текстології Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України зберігаються 64 зошити, перший з яких починається записом від 19 березня 1948 р., останній завершений 10 грудня 1984 р. Центральне місце в щоденнику Докії Гуменної посідає фактологічна структура, саме вона оперує фактами з логічними та асоціативними зв’язками між ними. Помітною є різновекторність тематичних підсистем у тексті, як і неоднорідна організація фактажу, що притаманно документальній прозі. Оскільки текст багатотемний, то, відповідно, різновекторною є композиційна структура щоденника, тому композицію розглядаємо в межах тематичної структури, яка є неоднорідною, аморфною, в якій важко визначити однозначність, оскільки вона є поліаспектною. Таким чином, композиційно щоденник Докії Гуменної розкладається на певні тематичні частини, більшість з яких так чи інакше пов’язані з Україною. Структурна впорядкованість тексту тематично нелінійна, багатошарова і багатопланова, що притаманно нефікційній літературі, а поділ на тематичні блоки, згадані нами вище, зумовлений кількома факторами, тісно пов’язаними зі спогадами про Україну.
The article on the material of diary records illustrates the manifestations of national self-identity of the distinctive Ukrainian writer Dokiya Humenna (1904–1996), whose talent was fully revealed in the Ukrainian cultural-emigration space. To date, researchers are interested in the process of explaining national self-identification, transformation of the national feelings and ideas in literary works. The consequences of the destruction of ancient folk traditions within society and their impact on the literary process require scientific analysis. In this regard, the works of documentary-artistic genre deserve special attention. Among them special place belongs to the writers’ diary records. Almost during all her conscious life Dokiya Humenna was making diary records. Today, the Department of Manuscripts and Textology of T. H. Shevchenko Institute of Literature of National Academy of Sciences of Ukraine keeps 64 notebooks, the first of which begins with the record dated March 19, 1948, the last one is finished on December 10, 1984. The central place in Dokiya Humenna’s diary belongs to the factual structure, which manages facts with logical and associative links between them. One can notice the heterogeneity of thematic subsystems in the text, as well as the heterogeneous organization of the facts inherent in documentary prose. As the text is multi-thematic, the composition of the diary is therefore multi-vector, so the composition is considered within a thematic structure that is heterogeneous, amorphous, in which it is difficult to determine unambiguity because it is poly-aspect. Therefore, compositionally the diary of Dokiya Humenna can be separated into certain thematic parts, most of which are in one way or another related to Ukraine. The structural ordering of the text is thematically nonlinear, multilayered and multifaceted, which is inherent in non-fiction literature, and the division into the thematic blocks mentioned above is due to several factors closely related to memories of Ukraine.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/33501
ISSN: 2663-4899
Appears in Collections:Закарпатські філологічні студії Випуск 11 (Том 2) 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПРОЯВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОІДЕНТИЧНОСТІ.pdf377.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.