Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/33503
Title: Трансформація дискурсу історичної пам'яті в прозі Карсон МакКалерс
Other Titles: The transformation of the historical memory discourse in prose by Carcon McCullers
Authors: Мандзюк, Р. С.
Keywords: американська література, «південна школа», проза Карсон МакКалерс, дискурс пам’яті, простір, American literature, “South school”, Carson McCullers’ prose, memory discourse, space
Issue Date: 2019
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Мандзюк, Р. С. Трансформація дискурсу історичної пам'яті в прозі Карсон МакКалерс [Текст] / Р. С. Мандзюк // Закарпатські філологічні студії : науковий журнал/ голов. ред. І. М. Зимомря. – Ужгород : Видавничий дім "Гельветика", 2019. – Т. 2. – Вип. 11. – С. 119-123. – Бібліогр: с. 123 (11 назв)
Series/Report no.: Закарпатські філологічні студії;
Abstract: У статті йдеться про особливості трансформації дискурсу історичної пам’яті в прозі Карсон МакКалерс як визначної репрезентантки «південної» проблематики в американській літературі другої половини ХХ століття. Творчість представників «південної школи» характеризується самобутньою концептуально-образною художньою світобудовою; вона позначена впливом реалій життя на Півдні США, а відтак – специфікою соціально-історичних умов цього регіону. Йдеться тут, зокрема, про чинник плантаторської моделі суспільної та економічної формації, що послужила підґрунтям для осмислення дискурсу історичної пам’яті Півдня. На передній план цього дискурсу, позбавленого ідеалізації, виведена тема пошуку особистістю свого призначення в безперервно мінливому суспільстві. При цьому особлива роль відводиться місцю дії. Саме воно й визначає мислення й характер протагоністів, життя яких корелюється замкнутим простором південної провінції. У статті проаналізовано твори «Серце – самотній мисливець» (1940) та «Годинник без стрілок» (1961). Зосереджено також увагу на специфіці художнього конструювання простору в названих романах. Визначено, що доробок К. МакКалерс вирізняється винятковою тонкістю й поетичністю образів. Аналіз еволюції художнього простору в її прозі дає можливість виокремити традиційні й новаторські форми та моделі його мистецького втілення крізь призму увиразнення специфіки трансформації дискурсу історичної пам’яті. Місцем дії романів К. МакКалерс стає сучасний Південь з усіма його мультикультурними протиріччями й особливостями. На тлі регіонального матеріалу авторці вдалось відтворити гострі універсальні проблеми, використовуючи при цьому місцеву деталь на рівні метафори із глибоким загальнолюдським змістом.
The article refers to the transformation peculiarities of the historical memory discourse in the prose by Carcon McCullers as a prominent representative of “Southern” problematic in American literature of the second half of the 20th century. Works of this “southern school” representatives are characterized by original concept-figurative artistic construction; it is marked by influence of South American life realities, and afterwards – by social-historical specific character of this region. We speak about factor of special plant model of civil and economic formation that initiated this discourse about South’s historical memory. The foreground of this non-idealistic discourse is dedicated to personal searching of the purpose in constantly changing society. And the place of the action here determines the way of thinking and character of protagonists’ life, related with closed space of Southern province. The most productive centers of postwar fiction in America were presented by Truman Capote, Flannery O’Connor, Peter Taylor, William Styron, Saul Bellow, J. D. Salinger, Norman Mailer, Harvey Swados, Bernard Malamud, Philip Roth and Carson McCullers. In this article we analyze Curson McCullers’s works “The Heart is a Lonely Hunter” (1940) and “Clock without hands” (1961). Special attention is paid to artistic space constructions in these novels. It is determined that McCullers’s works are notable for exclusive delicacy and poetical subtlety of images. The artistic space evolution in McCullers’s prose gives an opportunity to single out its traditional and innovating forms and models of its artistic embodiment. The place of action of McCullers’s novels – modern South with all its multicultural contradictions and peculiarities (accident, death, fear, insanity, loneliness, mob violence, terror). Novelist managed to reflect actual universal problems using metaphors with deep sense common to all mankind.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/33503
ISSN: 2663-4899
Appears in Collections:Закарпатські філологічні студії Випуск 11 (Том 2) 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ТРАНСФОРМАЦІЯ ДИСКУРСУ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ.pdf340.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.