Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/33505
Title: Роль та функції порівнянь у новелах Ірен Немировськи "Глядач", "Через обставини"
Other Titles: The roles and functions of the similes in the short stories of Irene Nemyrovsky “The spectator”, “Through circumstances”
Authors: Смушак, Т. В.
Keywords: порівняння, порівняльна конструкція, троп, роль, функція, simile, comparative construction, trope, function, role
Issue Date: 2019
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Смушак, Т. В. Роль та функції порівнянь у новелах Ірен Немировськи "Глядач", "Через обставини" [Текст] / Т. В. Смушак // Закарпатські філологічні студії : науковий журнал/ голов. ред. І. М. Зимомря. – Ужгород : Видавничий дім "Гельветика", 2019. – Т. 2. – Вип. 11. – С. 128-131. – Бібліогр: с. 131 (6 назв)
Series/Report no.: Закарпатські філологічні студії;
Abstract: Статтю присвячено дослідженню ролі та функцій порівнянь у новелах французької письменниці Ірен Немировськи. Порівняльні конструкції у новелах Ірен Немировськи «Глядач» (“Spectateur”), «Через обставини» (“En raison des circonstances”) досі не були предметом наукових роздумів. Доведено, проте, що саме порівняння у цих новелах є одними із найуживаніших стилістичних тропів. Порівняння виступають важливим елементом у формуванні художньо-образної системи творів, втіленні авторських задумів, ідей. Ірен Немировськи ними послуговується, щоб зображати історичне минуле, описувати окремі місця, ситуації, характеризувати героїв, передавати їхні настрої, почуття, емоції. Загалом виділено такі основні функції порівнянь у досліджуваних творах: емоційно-оцінна, образотворча, експресивна, відображальна, естетична, описова. Порівняльні конструкції є індивідуально-авторськими, оригінальними. Вони збуджують у читача емоційне ставлення до теми, навіюють певні думки та емоції, допомагають виокремити в зображуваному характері чи явищі потрібну рису, якість. Порівняння відзначаються своєю наочністю, мальовничістю, емоційним змістом. Ірен Немировськи творить здебільшого розгорнуті (поширені) порівняння, тобто розкриває ознаки предметів та явищ у розвиненій формі. Крім смислової інформації, в них обов’язково наявний і так званий модальний компонент, інформація естетична. Порівняння виконують естетичну функцію, прикрашають мову новел «Глядач», «Через обставини». Відзначено, зокрема, що складовими компонентами порівнянь у новелах «Глядач», «Через обставини» часто є природні істоти (птахи, риби, тварини). Це вказує, безумовно, на особливість світобачення і світосприйняття французької авторки, її духовний, можливо, підсвідомий зв’язок із живою природою. Підкреслено також, що реальне історичне тло (початок Другої світової війни), справжні топоси (Франція, Париж) є невід’ємними складовими частинами новелістичної творчості французької авторки. Проведене дослідження посприяло глибшому розумінню творчого доробку Ірен Немировськи, виявленню нерозкритих досі граней її внутрішнього світу, усвідомленню непересічності її стилю та творчої майстерності.
The article is dedicated to the study of the role and functions of the similes in the French writer’s short stories – Irene Nemyrovsky. The comparative constructions haven’t been the subject of the scientific speculations in the short stories such as “The Spectator”, “Through circumstances”. The simile is proven to be the most used trope and it is an important element in the formation of an artistic and figurative system of works and the embodiment of the author’s ideas. Irene Nemyrovsky uses them to render the historical past, describe the individual places, situations, depict the main characters and to interpret their mood, feelings and emotions. In general, the main functions of the similes (emotionally-evaluative, pictorial, expressional, reflective, esthetic and descriptive) are highlighted in the studied works. All the similes are considered to be individual-copyrighted and original. They evoke the reader’s emotional attitude to the topic, suggest certain thoughts and emotions, help to emphasize the necessary trait or quality in the described character or event. Similes are marked by their visibility, picturesqueness and emotional content. Irene Nemyrovsky mostly creates the extended similes, in other words she uncovers the features of the objects or events in the developed form. Except the semantic information, they also contain the so-called modal component, the information is aesthetic. Similes perform the aesthetic function, enrich the language of the short stories “The Spectator” and “Through circumstances”. It is mentioned, for instance, that natural creatures (birds, fish, animals) are quite often the constituent components of the similes in the short stories “The Spectator”, “Through circumstances”. It absolutely indicates the peculiarity of the ideology and worldview of the French author, her spiritual, perhaps even subconscious connection with wildlife. It is also emphasized that the real historical background (the beginning of the Second World War), the original topos (France, Paris) are the integral components of the novelistic work of the French author. The study contributed to a deeper understanding of Irene Nemyrovsky’s creative works, to the revealing of undiscovered parts of her inner world, and, in general, to the realization of the originality of her style and creative skills.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/33505
ISSN: 2663-4899
Appears in Collections:Закарпатські філологічні студії Випуск 11 (Том 2) 2019Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.