Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/34196
Название: Роль венозного колектора у виборі показів до хірургічного лікування тромбозів глибоких вен системи нижньої порожнистої вени
Другие названия: The role of the venous collector to the determinate indications of a surgical treatment of deep vein thrombosis of the vena cava inferior system
Авторы: Русин, Василь Іванович
Попович, Ярослав Михайлович
Ключевые слова: тромбоз глибоких вен, тромбектомія, флотуючий тромб, колатеральний кровоплин, венозний колектор
Дата публикации: 2019
Издательство: “Поліграфцентр “Ліра”
Библиографическое описание: Русин, В. І. Роль венозного колектора у виборі показів до хірургічного лікування тромбозів глибоких вен системи нижньої порожнистої вени / В. І. Русин, Я. М. Попович // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Медицина / редкол. : Філіп С. С., Румянцев К. Є., Кочмарь М. Ю. та ін. – Ужгород : ПП "Ліра", 2019. – Вип. 2(60). – С. 8–15. – Бібліогр. : с. 15 (12 назв).
Серия/номер: Медицина;
Краткий осмотр (реферат): Мета дослідження: визначити покази до хірургічного лікування тромбозів глибоких вен системи нижньої поро-жнистої вени залежно від стану колатерального та магістрального венозного кровоплину у венозному колекторі. Матеріали та методи. В роботі проведено аналіз результатів обстеження та лікування 790 пацієнтів із тромбо-зами глибоких вен системи нижньої порожнистої вени, що знаходилися на лікуванні у Закарпатській обласній кліні-чній лікарні ім. А. Новака та Закарпатському обласному клінічному онкологічному диспансері з 2006 по 2016 рік. Для обстеження хворих застосували лабораторні методи дослідження, а також інструментальні: ультразвукову до-плерографію, ультразвукове дуплексне сканування, рентгеноконтрастну флебографію, мультиспіральну комп’ютерну томографію з внутрішньовенним контрастуванням, радіоізотопну флебосцинтиграфію та ехокардіоскопію. Під час ра-діоізотопної флебосцинтиграфії у пацієнтів оцінювали функцію м’язово-венозної помпи гомілки в спокої і з наванта-женням, визначаючи середній час транспорту, лінійну швидкість кровоплину й індекс навантаження. Результати досліджень та їх обговорення. Формування тромбу у 89,2% випадків починається у дрібних м’язових гілках гомілки, що дають початок медіальній групі суральних вен і прогресують знизу вверх, поши-рюючись на гомілкові та підколінну вену, а далі на стегнові вени і вище. За характером тромботичних мас виділили пухкі, сформовані (організовані) та пухлинні імплантаційні тромби. Пухкі тромботичні маси виявили у 417 (52,8%) пацієнтів, сформовані – у 344 (43,5%) та імплантаційні – у 29 (3,7%) хворих. У більшої частини хворих (408 (73,5%)) основної групи виявили оклюзійний варіант тромботичного ураження, у 129 (23,2%) хво-рих – пристінковий та у 18 (3,3%) – фрагментарний, у тому числі в 403 (72,6%) пацієнтів основної групи прок-симальна частина тромботичних мас мала флотуючий характер. У пацієнтів контрольної групи оклюзійний варіант тромботичного ураження виявили у 162 (68,9%), а пристінковий – у 73 (31,1%) хворих. Флотуючу верхівку тромботичних мас у пацієнтів контрольної групи спостерігали у 34 (14,5%) випадках. Наявність фрагментарних тромбів, які втратили точку фіксації, вважали абсолютним показом до операцій-ного лікування. Найбільш небезпечними у плані ТЕЛА вважали також свіжі пухкі тромботичні маси, які не фіксовані до венозної стінки. Сформовані тромби, особливо при їх оклюзійному характері несли меншу небез-пеку ТЕЛА. При наявності флотуючої верхівки тромботичних мас оцінювали довжину вільної проксимальної частини тромбу. При протяжності вільної проксимальної частини тромбу до 4 см обирали очікувальну тактику, за винятком булавоподібної форми флотуючої верхівки у 8,7% пролікованих пацієнтів, яку розцінювали як емболонебезпечну та вважали абсолютним показом до операції. Наявність пухлинних тромбів, внаслідок відсутності ефекту від антикоагулянтної терапії, вважали прямим показом до операційного лікування. При необхідності резекції стінки НПВ при пухлинному тромбозі, з метою попередження стенозування останньої, виконували алопластику (дефект НПВ більше ⅓ окружності) або алоп-ротезування (дефект – більше ⅔ окружності) останньої. Висновки. При сегментарній тромботичній оклюзії магістралі операційне лікування тромбозів глибоких вен показано лише при наявності флотуючої верхівки. При оклюзії приносної магістралі та венозного колекто-ра перевагу слід надавати тромбектомії, а при наявності флотуючої верхівки покази до операційного лікування стають абсолютними. При ураженні двох венозних колекторів і їх магістралей лише операційне втручання здатне відновити магістральний кровоплин.
The aim of research was to determine the indications of a surgical treatment of deep vein thrombosis of the vena cava inferior system depending on the state of the collateral and magistral venous blood flow in the venous collector. Methods. The analysis is made of results examination and treatment of 790 patients with acute thrombosis in the vena cava inferior system and being treated at departments of angiosurgery and urology of the Transcarpathian Re-gional Clinical Hospital A. Novak and the surgical department of the Transcarpathian Regional Clinical Oncology Center during 2006 – 2016. For investigation of patients were used the laboratory methods of examination, also the instrumental: ultrasound duplex scanning, X-ray phlebography, computer tomography, radionuclide fleboscintigraphy and ultrasound scanning of heart. During the radionuclide fleboscintigraphy of patients at rest and during physical activity, the function of the muscle-venous pump of the tibial was evaluated: the average transport time, the linear speed of blood flow and the loading index.Results of research. 89,2% of cases the formation of the thrombus begins in the shallow muscle branches of the tibial, giving outset the medial group of the sural veins, and progresses from the bottom upwards, extending to the tibial and popliteal veins, and then to the femoral veins and above. By the nature of thrombotic masses were isolated the loose formed (organized) and the implantation tumor thrombs. 417 (52,8%) of patients revealed the loose throm-botic masses, 344 (43,5%) – the formed ones, and 29 (3,7%) – the implantation tumor thrombs. The most of patients (408 (73,5%)) the main group the occlusive nature of thrombotic lesion were detected, 129 (23,2%) of patients – parie-tal and 18 (3,3%) – fragmentary, including 403 (72.6%) of patients the main group with the proximal part of thrombot-ic masses having a floating nature. 162 (68,9%) of patients in control group the occlusive nature of thrombotic lesion was detected, 73 (31,1%) of patients – parietal. 34 (14,5%) of patients in control group a floating top of thrombotic masses was observed. The presence of fragmentary thrombus, which lost the fixation point, was considered as an absolute indication for the surgical treatment. The fresh, loose thrombotic masses that aren`t fixed to venous wall were considered as the most dangerous at pulmonary thromboembolism. The formed thrombus, especially with their occlusive nature, carried the less risk of pulmonary thromboembolism. Having the floating top of thrombotic mass, the length of free proximal thrombus part was estimated. With the length of free proximal thrombus part up to 4 cm, waiting tactics were selected, except the tip-shaped form of floating top in 8,7% of treated patients, which was considered as embolus and assumed as absolute indication for surgery. Due to the lack of anticoagulation therapy effect, the presence of tumour thrombus was considered as a direct indi-cation to surgical treatment. If necessary the resection of the wall of vena cava inferior with tumour thrombosis in or-der to prevent the stenosis the latter, it was performed the aloplasty (defect of the vena cava inferior more than 1/3 of the circle) or aloprothesis (defect more than 2/3 of the circle) of the latter. Conclusions. At the segmental thrombotic occlusion of the main magistral the surgical treatment of the deep vein thrombosis showed only at the presence a floating top. At occlusion of the abduction magistral and venous collector the preference be given to thrombectomy. And at the presence of the floating top, the indications for surgical treatment become absolute. At affected of two venous colectors and their magistrals only the surgical intervention is able to re-store the main magistral blood flow. Key words: deep vein thrombosis, thrombectomy, floating thrombus, collateral blood flow, venous collector
Тип: Text
Тип публикации: Стаття
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/34196
ISSN: 2415-8127
Располагается в коллекциях:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 2 (60) - 2019Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.