Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/35591
Title: Види інформаційних технологій, які застосовуються адвокатом у своїй професійній діяльності
Other Titles: Types of information technology used by a lawyer in his professional activity
Authors: Заборовський, Віктор Вікторович
Манзюк, Василь Васильович
Олійник, Роман Богданович
Keywords: адвокат, професійна правнича допомога, види інформаційних технологій, довідково-правові системи, інформаційні (автоматизовані) системи, єдині та державні реєстри, мережа Інтернет в діяльності адвоката, технічні пристрої та програми
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Порівняльно-аналітичне право;
Abstract: У статті досліджуються теоретико-прикладні питання, що пов’язані з комплексним розкриттям сутності найбільш поширених видів інформаційних технологій, які застосовуються адвокатом у своїй професійній діяльності. У процесі розкриття предмета дослідження як для досягнення мети роботи, так і забезпечення наукової об’єктивності, повноти, достовірності та переконливості отриманих результатів авторами було застосовано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів, що є характерними для правової науки. Зокрема, за допомогою системно-структурного методу було сформовано загальну структуру наукового дослідження, що забезпечило найповніше розкриття та вирішення поставлених перед авторами завдань. Діалектичний метод пізнання правової дійсності надав можливість проаналізувати різні види інформаційних технологій, які застосовуються в адвокатській діяльності. Загальнонаукові методи аналізу та синтезу були широко використані в науковій статті. На основі проведеного дослідження робиться висновок, згідно з яким інформаційні технології, які є важливою складовою частиною професійної діяльності адвоката, безпосередньо впливають на ефективність адвокатської діяльності. Найбільш поширеними видами інформаційних технологій, що застосовуються в адвокатській діяльності, є: довідково-правові системи («ЛІГА: ЗАКОН», «МЕГА-НАУ», «ІНФОДИСК», «Прецедент2», «Законодавство України» тощо); інформаційні (автоматизовані) системи (зокрема, автоматизовані сис- теми документообігу суду та виконавчого провадження, КІАС); єдині та державні реєстри; мережа Інтернет (насамперед дані офіційних веб-сайтів органів влади та Національної асоціації адвокатів України); технічні пристрої та програми. Вказується, що це далеко не всі види інформаційних технологій та способи їх використання, що застосовуються в адвокатській діяльності, а подальше вдосконалення інформаційних технологій, без сумніву, буде тільки поглиблювати процес їх використання в про- фесійній діяльності адвоката. Ключові слова: адвокат, професійна правнича допомога, види інформаційних технологій, довідково-правові системи, інформаційні (автоматизовані) системи, єдині та державні реєстри, мережа Інтернет в діяльності адвоката, технічні пристрої та програми.
In this paper, an analysis theoretical and applied issue related to the complex disclosure of the most common types of information technologies used by a lawyer in his professional activity. In the process of discovering the subject of the research, both the authors of the study used a set of general scientific and special methods, which are characteristic of legal science, both to achieve the purpose of the work and to ensure the scientific objectivity, completeness, reliability and convincing of the obtained results. In particular, with the help of the system-structural method, the general structure of scientific research was formed, which provided the fullest disclosure and solution of the tasks posed to the authors. The dialectical method of knowledge of legal reality has made it possible to analyze the different types of information technology used in advocacy. General scientific methods of analysis and synthesis have been widely used in the scientific article. On the basis of the conducted research, it is concluded that information technologies, which are an important part of a lawyer’s professional activity, directly affect the efficiency of the lawyer’s activity. The most widespread types of information technologies used in advocacy are: reference and legal systems (“LEAGUE: LAW”, “MEGA-NAU”, “INFODISK”, “Precedent2”, “Legislation of Ukraine”, etc.); information (automated) systems (in particular, automated systems of document circulation of court and enforcement proceedings); unified and state registers; Internet (primarily data from the official websites of the authorities and the National Bar Association of Ukraine); technical devices and programs. It is pointed out that these are not all types of information technologies and ways of their use, which are used in the lawyer’s activity, and further improvement of information technologies, no doubt, only deepen the process of their use in the lawyer’s professional activity. Key words: lawyer, professional legal assistance, types of information technologies, reference and legal systems, information (automated) systems, unified and state registers, Internet network in the activity of a lawyer, technical devices and applications.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/35591
Appears in Collections:Порівняльно-аналітичне право. №2 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ВИДИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.pdf421.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.