Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/36576
Title: Концептуальний підхід до моделювання інноваційного розвитку економічної системи країни, регіону та підприємства
Other Titles: Conceptual approach to the modeling of economic systems innovation development of the country, region and company
Authors: Кубіній, Наталія Юріївна
Кубіній, Володимир Володимирович
Теличко, Тетяна Вікторівна
Keywords: концепт, модель, розвиток, інноваційність, потенціал, система, стратегія, concept, model development, innovation, potential system strategy
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Кубіній, Наталія Юріївна Концептуальний підхід до моделювання інноваційного розвитку економічної системи країни, регіону та підприємства / Наталія Юріївна Кубіній, Володимир Володимирович Кубіній, Тетяна Вікторівна Теличко // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Економіка / редкол.: В.П. Мікловда (гол. ред.), В.І. Ярема , Н.Н.Пойда-Носик та інші. – Ужгород : Говерла, 2015. – Т.3, Вип.1 (45). – С. 78-83. – Рез. укр., англ. – Бібліогр.: с. 82-83 (6 назв)
Series/Report no.: Економіка;
Abstract: У статті доведено, що концептуальний підхід до інноваційного розвитку та його моделювання склдається з трьох частин: методологічної, державного регулювання та стратегічного управління. Моделювання інноваційного розвитку базується на таких імперативах як принцип оптимальної простоти, принцип об’єктивності, принцип «не нашкодити», принцип міждисциплінарності, принцип підпорядкованості функціонування моделі цілям, завданням та цінностям. До системних принципів віднесено холізм, емерджентність, ієрархічність, структурованість. Умовою формування стратегічних конкурентних переваг є інституалізація інноваційного розвитку на рівні держави, регіону та окремого підприємства.
The article proves that the conceptual approach to innovation and its simulation consists of three parts: methodological, government regulation and strategic management. The modeling is based on the innovative development imperatives such as the principle of optimal simplicity, the principle of objectivity, principle of "do no harm" principle of interdisciplinarity, the principle of subordination functioning model of the goals, objectives and values. By systemic principles referred holism, emergence, hierarchy, structuring. The condition of the formation of strategic competitive advantages is the institutionalization of innovation development at the state level, region and individual enterprise.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/36576
ISSN: 2409-6857
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Випуск 1 (45) Том 3 - 2015Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.