Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/40599
Title: "Директ-кост" як інформаційно-аналітичний інструмент в оперативному плануванні виробничої програми підприємства
Authors: Шулла, Роман Степанович
Keywords: метод «директ-кост», маржинальний прибуток, пocтiйнi та змiннi витрати, прямi та непрямi витрати, прийняття управлiнських рiшень
Issue Date: 2007
Publisher: Говерла
Citation: Шулла, Р. С."Директ-кост" як інформаційно-аналітичний інструмент в оперативному плануванні виробничої програми підприємства [Текст] / Р. С. Шулла // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Економіка; збірник наукових праць / редкол.: В.П. Мікловда (гол. ред), М.М. Бойко, М.І. Пітюлич та ін. – Ужгород : Говерла, 2007. – Вип. 21. – С. 140-150. – Бібліогр.: с. 150 (9 назв).
Series/Report no.: Економіка;
Abstract: У данiй статтi описуються переваги використання аналiтичних показникiв методу "директ-кост" при оперативному плануваннi виробничої програми пiдприємства. Одночасно здiйснюсться критичний аналiз дiючої на сьогоднiшнiй день методики калькулювання собiвартостi продукції за повними витратами а також економiчних показникiв фiнансової звiтностi, доводиться непридатнiсть їx використання для цiлей оперативного планування. Основним недолiком системи калькулювання собiвартостi продукцiї за повними витратами с пропорцiоналiзацiя постійних витрат на одиницю продукції, якi в короткостроковому пepioдi с нерелевантними для прийняття управлiнських рiшень, так як є наслiдком стратегiчних рiшень по формуванню виробничих потужностей пiдприємства.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/40599
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Випуск 21 - 2007Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.