Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4157
Title: Аналіз інструментів забезпечення інноваційного розвитку економіки України
Other Titles: Analysis of instruments of providing innovative development of Ukrainian economy
Authors: Готра, Вікторія Вікторівна
Бережанський, М.М.
Keywords: інструменти інноваційної політики, інноваційний розвиток, інноваційні програми розвитку, нормативно-правове забезпечення, фінансові інструменти, модель розвитку національної економіки
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Готра, В. В. Аналіз інструментів забезпечення інноваційного розвитку економіки України [Текст] / В. В. Готра, М. М. Бережанський // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / редкол.: В.П. Мікловда, В.І. Ярема, В.О. Приходько та ін. – Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2015. – Вип. 1 (45) Том 1. – С. 105–109. – Бібліогр.: с. 109 (19 назв).
Series/Report no.: Економіка;
Abstract: У роботі проведено аналіз існуючих базових інструментів забезпечення інноваційного розвитку, а саме: державних програм розвитку, інструментів нормативно-правового забезпечення та фінансових інстру- ментів. Це дало можливість виявити їх ефективність та основні недоліки, необхідність подальшого детального вивчення і визначити перспективи і пріоритети напрямів їх розвитку. Доведено, що інстру- менти забезпечення інноваційного розвитку вітчизняної економіки доцільно зорієнтувати на удоскона- лення механізмів впровадження державних програм розвитку, врахування у законодавстві прикладних механізмів реалізації забезпечення інноваційного розвитку національної економіки та впровадження та- ких сучасних фінансових інструментів, як інвестиційний податковий кредит та вільна амортизація. Ключові слова: інструменти інноваційної політики, інноваційний розвиток, інноваційні програми розвитку,нормативно-правове забезпечення, фінансові інструменти, модель розвитку національної економіки.
Description: The paper analyzes the existing basisc instruments of providing the innovative development, namely. government development programs, instruments of legal support and financial instruments. The analysis has made it possible to identify their effectiveness and the need for further detailed study and identify the perspectives and priorities of their development. The article proves that it is expedient to aim the instruments providing innovative development of the national economy at improving the mechanisms of implementation of state programs, taking into account the legislation applied mechanisms to ensure the implementation of innovative development of national economy and the introduction of modern financial instruments such as investment tax credit and free depreciation. Keywords: innovation policy instruments, innovative development, innovative program development, regulatory support, financial instruments, the model of national economy.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4157
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Випуск 1 (45) Том 1 - 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО.pdf319.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.