Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4162
Title: Залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор економіки України
Other Titles: Attracting foreign investment in the agricultural sector of Ukraine
Authors: Давиденко, Н.М.
Keywords: інвестиції, інвестиційна привабливість, іноземні інвестиції, іноземний капітал, зовнішні фінансові ресурси
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Давиденко, Н. М. Залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор економіки України [Текст] / Н. М. Давиденко // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / редкол.: В.П. Мікловда, В.І. Ярема, В.О. Приходько та ін. – Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2015. – Вип. 1 (45) Том 1. – С. 124–127. – Бібліогр.: с. 127 (6 назв).
Series/Report no.: Економіка;
Abstract: Стаття присвячена дослідженню актуальної проблеми залучення іноземного капіталу в аграрний сек- тор економіки України. Встановлено, що підприємства з іноземними інвестиціями у сільському госпо- дарстві здебільшого розглядають у якості довготривалої форми міжнародної співпраці. Проведено ана- ліз надходжень прямих іноземних інвестицій в аграрний сектор, виявлено тенденції їх зміни, а також систематизовано основні напрями впливу прямих іноземних інвестицій на аграрний сектор економіки України. Визначено переваги та недоліки іноземного капіталу в аграрний сектор. Доведено, що для збіль- шення надходжень іноземних інвестицій в аграрний сектор необхідне створення сприятливих умов гос- подарювання, що передбачає впровадження системи заходів, спрямованих на поліпшення інвестиційного клімату, забезпечення прозорості і стабільності законодавства у сфері інвестування та оподаткуван- ня; реформування податкової системи, ліквідацію економічно необґрунтованих пільг. Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, іноземні інвестиції, іноземний капітал, зовнішні фінансові ресурси.
Description: This article explores the actual problem of attracting foreign capital in the agricultural sector of Ukraine. It has been established that enterprises with foreign investment in agriculture are mostly viewed as a long-term forms of international cooperation. The article analyzes foreign direct investment in agriculture, tendencies of change as well as systematizes the main influence directions of direct foreign investment on the agricultural sector of Ukraine. Advantages and disadvantages of foreign capital in the agricultural sector are determined. It is proved that to increase the inflow of foreign investment in the agricultural sector, it is necessary to create favorable economic conditions, involving the introduction of measures aimed at improving the investment climate, transparency and stability of legislation on investment and taxation; tax reform, the elimination of economically unjustified privileges. Keywords: investments, investment attractiveness, foreign investment, foreign capital, foreign financial resources.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4162
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Випуск 1 (45) Том 1 - 2015Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.