Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4230
Title: Об`єкти інноваційного походження та їх визнання
Other Titles: Objects of innovative origin and their recognition
Authors: Чебанова, Н. В.
Єфіменко, Т.І.
Keywords: інновації, об’єкти інноваційного походження, бухгалтерський облік, елементи фінансової звітності
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Чебанова, Н. В. Об`єкти інноваційного походження та їх визнання [Текст] / Н. В. Чебанова, Т. І. Єфіменко // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / редкол.: В.П. Мікловда (гол. ред.), В.І. Ярема , Н.Н. Пойда-Носик та інші. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2015. – Вип.1 (45).Том 2. – С. 60–63. – Бібліогр.: с. 62–63 (20 назв).
Series/Report no.: Економіка;
Abstract: Актуальність дослідження зумовлена потребами ідентифікації об’єктів інноваційного походження. Це об’єкти активів, зобов’язань, доходів і витрат, що виникли внаслідок впровадження інновацій. Сформу-льовано методологічні підходи до визнання об’єктів інноваційного походження в обліку. Доведено, що результати впровадження інновацій можуть визнаватися тільки тоді, коли вони надійно оцінені і представлені в фінансовій звітності підприємства. Серед основних результатів дослідження: пропо-зиція щодо вдосконалення методики реєстрації об’єктів інноваційного походження на бухгалтерських рахунках, вимоги визнання в обліку і розкриття у фінансовій звітності інформації про об’єкти інно-ваційного походження. Ключові слова: інновації, об’єкти інноваційного походження, бухгалтерський облік, елементи фінансо-вої звітності.
Description: Research actuality is predefined by the necessi-ties of authentication of objects of innovative origin. They include objects of assets, obligations, profits and expenses which arose as a result of introducing inno-vations. The article formulates the methodological approaches to determining the objects of innovative origin in accounting. It is proved that the results of introducing innovations can be acknowledged only when they can be reliably estimated and presented in the enterprise financial reporting. Among the basic results of research are: suggestion to improve methods of registrating the objects of innovative origin in busi-ness accounts, requirement to recognize in accounting and revealing in the financial reporting the information about the objects of innovative origin. Key words: innovations, objects of innovative origin, record-keeping, ingredients of the financial reporting
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4230
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Випуск 1 (45) Том 2 - 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ОБ’ЄКТИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ЇХ ВИЗНАННЯ.pdf380.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.