Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4249
Title: Методичні підходи до відображення процесу замовлення у системі бухгалтерського обліку
Other Titles: Methodical approaches to booking display in accounting system
Authors: Шеверя, Ярослав Вікторович
Сливка, Я.В.
Keywords: бухгалтерський облік, витрати, дебіторська заборгованість, договір, замовлення
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Шеверя, Я. В. Методичні підходи до відображення процесу замовлення у системі бухгалтерського обліку [Текст] / Я. В. Шеверя, Я. В. Сливка // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / редкол.: В.П. Мікловда (гол. ред.), В.І. Ярема , Н.Н. Пойда-Носик та інші. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2015. – Вип.1 (45).Том 2. – С. 125–128. – Бібліогр.: с. 128 (5 назв).
Series/Report no.: Економіка;
Abstract: Замовлення виступає своєрідною економічною формою часткового розміщення товарних фондів, сприяє раціональному використанню матеріальних і трудових ресурсів, технічних можливостей. Проте в су-часних умовах вітчизняні підприємства ототожнюють процеси продажу та замовлення, що ускладнює визнання низки витрат. Наявність типових форм – бланків суворої звітності не вичерпує інформаційних потреб для цілей управління. Наведені пропозиції виділення аналітичних розрізів до рахунку 93 «Витрати на збут» надають можливість сформувати інформаційне забезпечення обліку витрат не лише в час-тині виконання замовлень, але й в частині наявних резервів та оптимізації таких витрат. Ключові слова: бухгалтерський облік, витрати, дебіторська заборгованість, договір, замовлення.
Description: The order is a kind of economic form of partial placement of commodity funds, promotes the rational use of material and labor resources, technical capacity. However, in present conditions, domestic enterprises identify processes of sales and orders, which compli-cates the recognition of a number of expenses. The presence of typical forms - formsheets of strict ac-countability does not exhaust the information needs for management purposes. The article suggests to single out analytical cuts to the account 93 "Expenses for sale" which provides information support of expense accounting not only in terms of orders, but also in terms of available reserves and optimization of expens-es. Key words: accounting, expenses, accounts receiv-able, contract, order.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4249
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Випуск 1 (45) Том 2 - 2015Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.