Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4368
Title: Імплементація МСФЗ в Україні відповідно до вимог Європейського Союзу. Кращий європейський досвід
Other Titles: IFRS implementation in Ukraine according to eu reqruiments. Best europen practice
Authors: Фаріон, А.І.
Keywords: Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), фінансовий результат, Європейський Союз, Європейська Комісія, Комітет з міжнародних бухгалтерських стандартів, Європейська консультаційна група з фінансової звітності, Європейський парламент, імплементація, міжнародні організації, чистий прибуток
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Фаріон, А. І. Імплементація МСФЗ в Україні відповідно до вимог Європейського Союзу. Кращий європейський досвід [Текст] / А. І. Фаріон // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / редкол.: В.П. Мікловда (гол. ред.), В.І. Ярема , Н.Н. Пойда-Носик та інші. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2015. – Вип.1 (45).Том 2. – С. 325–330. – Бібліогр.: с. 330 (7 назв).
Series/Report no.: Економіка;
Abstract: Впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) у практику національних під-приємств пов’язано з необхідністю формування в країнах сприятливих умов для участі у міжнародному співробітництві, виходу на міжнародні товарні та фінансові ринки, співпраці з іноземними інвестора-ми. МСФЗ є найперспективнішою системою обліку в напрямі масового застосування, введення та вико-ристання підприємствами різних розвинутих країн світу. Частковий або повний перехід на МСФЗ ви-кликає: зростання довіри іноземних інвесторів до місцевих ринків, збільшення міжнародних інвестицій-них потоків, ефективне розміщення капіталу, часткове подолання політичних бар’єрів. Ключові слова: Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), фінансовий результат, Європей-ський Союз, Європейська Комісія, Комітет з міжнародних бухгалтерських стандартів, Європейська консультаційна група з фінансової звітності, Європейський парламент, імплементація, міжнародні організації, чистий прибуток.
Description: Implementation of International Financial Re-porting Standards (IFRS) in the practice of domestic enterprises is related to the necessity of formation of the favorable conditions for participation in interna-tional cooperation on international commodity and financial markets, cooperation with foreign investors. IFRS accounting system is the most promising direc-tion for mass application, implementation and use of the various companies in developed countries. Partial or complete transition to IFRS causes: growing confi-dence of foreign investors in local markets, increasing international investment flows, efficient allocation of capital, partially overcoming political barriers. Key words: International Financial Reporting Standards (IFRS), the financial result, the European Union, the European Commission, the Committee on international accounting standards, the European Advisory Group financial statements, the European Parliament, imple-mentation, international organizations, and net income
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4368
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Випуск 1 (45) Том 2 - 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МСФЗ В УКРАЇНІ ВІДПОВІДНО.pdf498.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.