Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/46882
Title: Мотив самотності в оповіданні «Цимбаланя» Івана Чендея
Other Titles: The motif of loneliness In Ivan Chendey’s story “Tsymbalanya”
Authors: Барчан, Валентина Володимирівна
Барчан, Олеся Василівна
Keywords: Іван Чендей, оповідання «Цимбаланя», мотив, самотність, психічний стан, психологізм, архітектоніка, наратив
Issue Date: 2020
Publisher: Вид-во “Говерла”
Citation: Барчан, Валентина Мотив самотності в оповіданні «Цимбаланя» Івана Чендея / Валентина Барчан, Олеся Барчан // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Філологія. На пошану Івана Чендея (до 100-річчя з дня народження) / ред. кол.: М. Номачі (гол. ред), Н. Венжинович (голов. ред. ради), Ю. Бідзіля та ін. – Ужгород : ПП Данило С. І., 2022. – Вип. 1 (47). – С. 23–31. – Рез. укр., англ. – Бібліогр.: с. 29–30 (19 назв).
Series/Report no.: Педагогіка. Соціальна робота;
Abstract: Анотація. У статті аналізується мотив самотності в оповіданні Івана Чендея «Цимбаланя». Стан самотності, відчуженості, загубленості людини у світі є складною проблемою, яка потребує осмислення різними науками та мис- тецтвом, зокрема художнім словом. Аналіз опанування аспектів феномену самотності в художній реальності є актуаль- ним для літературознавців. Метою цієї статті є дослідження мотиву самотності крізь призму психології людини в опо- віданні «Цимбаланя» українського письменника середини-другої половини ХХ століття Івана Чендея. Основне завдан- ня полягає в аналізі особливостей художнього втілення причин, виявів самотності, авторських моделей оприявлення цього стану. Спостережено індивідуально авторське бачення феномену самотності, що проступає в здатності письмен- ника художньо виразити внутрішній психодуховний світ жінки-митця. Виявлено, що автор акцентує на зовнішніх та внутрішніх чинниках самотності, моделює три його виміри: внутрішньоособистісний, соціальний та культурний, трак- тує самотність як форму самосвідомості, що виявляє руйнування цілісності внутрішнього світу особистості, розлад із собою, переживання своєї окремості через відсутність адекватних своїй сутності зв’язків, розуміння і сприйняття себе іншими. Сюжетно-композиційна структура оповідання, спосіб нарації з поєднанням авторського мовлення, що трансформується у внутрішнє мовлення персонажа, й діалогів, часопросторові виміри, ліризований психологізований пейзаж, портрет, засоби поетики фольклору сприяли створенню моделей самотності творчої особистості як важкого психічного стану, що супроводжується складними внутрішніми зрушеннями з глибокими переживаннями, негативни- ми емоціями, що призводить до деградації творчої особистості та її соціальної маргіналізації. Головна героїня твору постає втіленням трагізму самотності. Ключові слова: Іван Чендей, оповідання «Цимбаланя», мотив, самотність, психічний стан, психологізм, архі- тектоніка, наратив.
Abstract. The article analyzes the motif of loneliness in the story “Tsymbalanya” by Ivan Chendey. The state of loneliness, estrangement, and abandonment of a person in the world is a complex problem that needs to be understood by various sciences and arts, in particular, the artistic word. Analysis of mastering aspects of the phenomenon of loneliness in artistic reality is relevant for literary researchers. The purpose of this article is to analyze the motif of loneliness through the prism of human psychology in the story “Tsymbalanya” written by the Ukrainian writer of the mid-second half of the 20th century, Ivan Chendey. The main task is to analyze the peculiarities of the artistic embodiment of the causes, manifestations of loneliness, author’s models of discovering this state. The author’s vision of the phenomenon of loneliness is observed. It is reflected in the artist’s ability artistically express the inner psycho-spiritual world of a female artist. It was revealed that the author focuses on the external and internal factors of loneliness, and models its three dimensions: intrapersonal, social, and cultural. The writer interprets loneliness as a form of self-awareness that reveals the destruction of the integrity of the inner world of the individual, discord with oneself, and experiencing one’s separateness due to the lack of adequate connections, understanding, and perception of oneself by others. The plot and compositional structure of the story, the method of narration with a combination of the author’s speech, dialogues, inner speech, time-space dimensions, a lyricized psychological landscape, a portrait, and the means of folklore poetics contributed to the creation of models of the loneliness of a creative personality as a difficult mental state, accompanied by complex internal shifts with deep experiences, negative emotions, mental states, which leads to the degradation of the creative personality and its social marginalization. The main character of the work appears as the embodiment of the tragedy of loneliness. Keywords: Ivan Chendey, the story “Tsymbalanya”, motif, loneliness, mental state, psychologism, architectonics, narrative.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/46882
ISSN: 2524-0609
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Філологія. Випуск 1(47) - 2022

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МОТИВ САМОТНОСТІ В ОПОВІДАННІ.pdf285.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.