Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4819
Title: Обман як дефект волі крізь призму теорії та практики
Other Titles: Bluff like a failure of intention through the prism of theory and practice
Authors: Заборовський, Віктор Вікторович
Попович, Руслана Василівна
Keywords: правочин, недійсність правочину, дефект волі, обман, умисел
Issue Date: 2015
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Заборовський, В. В. Обман як дефект волі крізь призму теорії та практики [Текст] / В. В. Заборовський, Р. В. Попович // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Право / голов. ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Вип. 33. Т. 1. – С. 121–125. – Бібліогр.: с. 125 (18 назв).
Series/Report no.: Право;
Abstract: У статті досліджується правова природа правочинів, учинених під впливом обману. Обман розглядається як дефект волі й підстава недійсності правочину. Констатується оспорюваність такого правочину. Цей правочин може бути визнаний недійсним у разі звернення особи, яка вчинила правочин, до суду. З’ясовуються зміст поняття «обман», а також його особливості. Наводиться власне бачення цього поняття. Аналізуються основні ознаки обману. Констатується, що основною умовою обману є умисел. Умисел розглядається як феномен, який відрізняє правочини, учинені під впливом обману, від інших правочинів із дефектами волі. Зазначається, що обман може вчинятися в активній і пасивній формах. Аналізується судова практика з питань недійсності правочинів, учинених під впливом обману. Констатується важкість доведення факту обману потерпілою особою в суді. Ключові слова: правочин, недійсність правочину, дефект волі, обман, умисел.
Description: The legal nature of transactions made under the influence of bluff is researched in this paper. Bluff like failure of intention and cause of invalidity of transaction is considered. The voidability of these transactions in court is stated. The meaning of concept “bluff” and its peculiarities are raveled. The main features are analyzed. Intent like main condition is stated. Intent like phenomenon which distinguishes the transactions made under the influence of bluff, of the other transactions with failure of intension is considered. Bluff may be done in the active and passive form. The judicial practice in questions of voidability of transactions made under the influence of bluff is analyzed. The difficulty of bringing of bluff fact is stated. Key words: transaction, voidability of transaction, failure of intention, bluff, intent.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4819
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ. Серія: Право. Випуск 33. Том 1. - 2015Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.