Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/51066
Title: Курс лекцій з методики викладання іноземних мов (англ. мов.)
Other Titles: Lecture notes on methodology of foreign language teaching
Authors: Полюжин, Михайло Михайлович
Андрусяк, Ірина Василівна
Poluzhyn, M.
Andrusyak, I
Issue Date: 2004
Publisher: Ліра
Citation: Полюжин М. М., Андрусяк І. Курс лекцій з методики викладання іноземних мов (англ. мов.) / М. М. Полюжин, І. Андрусяк. – Ужгород : Ліра, 2004. — 240 с.
Abstract: Курс лекцій є висвітленням сучасних лінгводидактичних основ викла­дання іноземних мов. Його зміст відповідає навчальному плану й сьогодні­шнім вимогам з підготовки магістрів і спеціалістів у галузі лінгвістики - майбутніх викладачів англійської мови та літератури. У лекціях узагальнено досвід викладання курсу методики навчання іноземних мов з позицій базових для методики дисциплін: педагогіки, пси­хології, лінгвістики, лінгвокраїнознавства, соціології з урахуванням профе­сійних потреб студентів-філологів. Книга містить у собі текст 11 лекцій, кожна з яких закінчується конт­рольними завданнями для самоперевірки, що сприяють закріпленню й ак­тивізації пройденого на заняттях матеріалу. Наводиться також список вико­ристаної літератури й додаткові джерела для поглибленого ознайомлення зі змістом курсу. Для студентів, викладачів іноземних мов, а також для всіх, хто ціка­виться сучасними проблемами лінгводидактики в умовах середньої та ви­щої школи, колективної та індивідуальної форм навчання.
Description: https://drive.google.com/file/d/1imGnTdr11SM4GeZAvBWj-hU1SEakxRoL/view?usp=share_link
Type: Text
Publication type: Лекції
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/51066
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри прикладної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сторінки з LECTURE NOTES.pdf217.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.