Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/53635
Title: «М’яка сила» Китаю: напрями та особливості українського наукового дискурсу
Other Titles: China's soft power: directions and features of ukrainian scientific discourse
Authors: Мателешко, Юрій Павлович
Keywords: «м’яка сила», Україна, Китай, публічна дипломатія, науковий дискурс, soft power, public diplomacy, China, Ukraine, scientific discourse
Issue Date: 2023
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Мателешко Ю. П. «М’яка сила» Китаю: напрями та особливості українського наукового дискурсу / Мателешко Ю. П. // Регіональні студії. – 2023. – № 34. – С. 157–162. DOI: https://doi.org/10.32782/2663-6170/2023.34.27
Abstract: Предметом дослідження є «м’яка сила» Китаю крізь призму українського наукового дискурсу, з’ясування його головних напрямів та особливостей. Актуальність даної теми пояснюється зростаючою роллю КНР як світового лідера, станом та перспективами україно-китайських відносин, а також відсутністю досліджень із згаданої проблематики. Джерельною основою статті є праці, опубліковані українськими авторами протягом 2011–2022 рр. у наукових виданнях України (переважно періодичних). Інтерес до китайської «м’якої сили» серед українських науковців (переважно політологів) почав проявлятися з початку 2010-х рр. В цей час з’являються перші публікації, присвячені цій темі. Головними напрямами українського наукового дискурсу, що стосується «soft power» КНР, є культурний, внутрішньо- та зовнішньополітичний, а також економічний. Окремо виділяються роботи, присвячені цій тематиці в контексті китайського наукового дискурсу, а також застосування публічної дипломатії та її різновидів, зокрема щодо України. Загалом в українському науковому середовищі позитивно оцінюють «м’які» можливості китайської культури, економіки та зовнішної політики. Натомість оцінка внутрішньополітичних особливостей КНР (автократичний режим, утиски свободи слова, переслідування інакомислячих тощо) в контексті розвитку її «soft power» є здебільшого негативною. Однією з особливостей української наукової думки щодо китайської «м’якої сили» є те, що вона формувалася під значним впливом західних (зокрема Дж.Ная) та, як не дивно, російських дослідників. Це не могло не відбитися як на окремих поглядах, так і загальному спрямуванні дискурсу в Україні. Тільки невелика частина українських робіт побудована на основі китайських (китайськомовних) джерел (літератури), що можна пояснити мовними перепонами, а також обмеженим доступом до деяких інтернет-ресурсів КНР. Ще однією особливістю є те, що на сьогодні в українському науковому дискурсі не сформувалося усталене розуміння співвідношення між «м’якою силою» та її інструментарієм (засобами).
The subject of the study is China's soft power through the prism of Ukrainian scientific discourse, clarifying its main directions and features. The relevance of this topic is explained by the growing role of the PRC as a world leader, prospects of Ukrainian-Chinese relations, as well as the lack of research on this issue. The source basis of the article is the works published during 2011–2022 in scientific publications of Ukraine (mainly periodicals) by Ukrainian authors. Ukrainian scholars (mainly political scientists) have been interested in Chinese soft power since the early 2010s. At this time, the first publications devoted to this topic appeared. The main directions of the Ukrainian scientific discourse on the soft power of the PRC are cultural, domestic and foreign political, as well as economic. In general, the Ukrainian scientific community positively assesses the “soft” possibilities of Chinese culture, economy and foreign policy. At the same time, in the context of soft power, a negative assessment of China's internal political features (autocratic regime, oppression of speech freedom, etc.) prevails. One of the features of Ukrainian scientific thought is that it was forming under the significant influence of Western (in particular, J.Nye) and, oddly enough, Russian authors. This has been reflected in individual views, as well as the general direction of Ukrainian discourse. Only a small part of Ukrainian works is based on Chinese (Chinese-language) sources (literature), which can be explained by language barriers, as well as limited access to some Internet resources of the PRC. Another feature is that to date, a well-established understanding of correlation between soft power and its tools (means) has not been formed in the Ukrainian scientific discourse.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/53635
ISSN: 2663-6115
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
miaka_syla_Kytaiu_ukrainskyi_dyskurs.pdf424.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.