Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/6280
Title: Лікування венозних трофічних виразок
Other Titles: Venous trophic ulcer treatment
Authors: Русин, Василь Іванович
Корсак, В’ячеслав Васильович
Діккер, Г.М.
Митровка, Б.А.
Keywords: трофічна виразка, мікрофлора, мініінвазивна хірургія, аутодермопластика
Issue Date: 2011
Publisher: Поліграфцентр "Ліра"
Citation: Лікування венозних трофічних виразок / В. І. Русин, В. В. Корсак, Г. М. Діккер, Б. А. Митровка // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Медицина / голов. ред. А.С. Головацький. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2011. – Вип. 40. – С. 222–225. – Бібліогр.: с. 225 (6 назв).
Series/Report no.: Медицина;
Abstract: У роботі представлено результати хірургічного лікування 107 хворих з хронічною венозною недостатністю (С6) в стадії декомпенсації. Усі хворі на етапі доопераційної корекції венозного кровоплину лікувались консервативно із застосуванням компресійної пов’язки Уна. У 25 хворих із ІІІ ступенем глибини ураження за класифікацією Фісталя Е.Я. не відбулося повного загоєння трофічної виразки. Патологічні рефлюкси у цих пацієнтів були ліквідовані за допомогою малоінвазивних способів оперативного лікування із одномоментною вільною лоскутною аутодермопластикою виразки. Ліквідація вертикального та горизонтального рефлюксів із тангенціальним висіченням поверхневого шару трофічної виразки з декомпресією субфасціального простору сприяє ефективності аутодермопластики майже у 87% хворих. Ключові слова: трофічна виразка, мікрофлора, мініінвазивна хірургія, аутодермопластика
We present the results of the surgical treatment of 107 patients with chronic venous insufficiency (C6) in the stage of decompensation. All the patients on the stage of the preoperative correction of venous blood flow were treated conservatively by application of the compression bandage of Una. Complete cicatrization of the trophic ulcer was not observed in 25 patients with the third depth lesion stage according to the classification of Fistal E.A. In these patients pathological refluxes were liquidated by the miniinvasive surgical treatment techniques with simultaneous free flap autodermoplasty of the ulcer. Liquidation of the vertical and horizontal refluxes with the tangential carving of trophic ulcer superficial layer with the decompression of subfascial space increase the efficiency of autodermoplasty almost in 87% of patients. Key words: trophic ulcer, miniinvasive surgical techniques, microflora, autodermoplasty
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/6280
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 40 - 2011

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЛІКУВАННЯ ВЕНОЗНИХ ТРОФІЧНИХ ВИРАЗОК.pdf451.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.