Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7269
Title: Облік та право на території України періоду княжої доби (кінця ІХ ст. – кінця ХІІ ст.)
Other Titles: Accouting and law in Ukraine territory middle ages (The end of IX century - the end of XII century)
Authors: Остап’юк, М.Я.
Даньків, Йосип Якимович
Keywords: облік, право, договір, податки, податкова система, камеральний облік, український облік
Issue Date: 2010
Publisher: ПП "Повч Р.М."
Citation: Остап’юк, М. Я. Облік та право на території України періоду княжої доби (кінця ІХ ст. – кінця ХІІ ст.) / М. Я. Остап’юк, Й. Я. Даньків // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / редкол.: В.П. Мікловда (гол. ред.), М.І. Пітюлич, С.С. Слава та ін. – Ужгород : ПП"Повч Р.М.", 2010. – Спецвип. 29. Ч.1 : Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 14–16. – Бібліогр.: с. 16 (2 назви).
Series/Report no.: Економіка;
Abstract: У статті на основі вивчення наукових джерел з історії обліку розкриваються об’єктивні умови, які привели до виникнення початків обліку та права періоду княжої доби (кінця ІХ ст.. – кінця ХІІ ст.). Автори статті розкривають роль: князя Олега у введенні елементу оподаткування – «полюддя» та появи паростків міжнародного права та міжнародних розрахунків; княгині Ольги – норми податків («устави та «уроки»); князя Володимира – карбування українських монет;, князя Ярослава Мудрого – видання «Руської правди» - збірника законів України-Русі; Володимира Мономаха – у впорядкуванні справ з надання позик та відсотків за ними, а також зародження української бухгалтерії. Відображена роль монастирів у розвитку обліку та їх створенні камеральної бухгалтерії. Кількість бібліографічних посилань – 2, мова – українська. Ключові слова: облік, право, договір, податки, податкова система, камеральний облік, український облік.
The article is based on the scientific study of sources on the history of accounting disclosed objective conditions that led to the beginnings of law and accounting period of Middle Ages (IX century end - the end of XII century).. The authors reveal the role: Prince Oleg tax element in the introduction - "polyuddya and seedlings emergence of international law and international payments; Princess Olga - tax rules (" statutes and "lessons"), Prince Vladimir - Ukrainian minting coins, Yaroslav the Wise - edition of the Rus truth "- a compendium of laws of Ukraine-Rus, Vladimir Monomakh - to organize affairs of loans and interest on them, and ukrainian origin accounting. Keywords: accounting, law, contract, tax, tax system, office accounting, ukrainian accounting.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7269
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Спецвипуск 29 Частина 1 - 2010Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.