Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7550
Title: Вплив облікової політики підприємства та креативності на показники фінансової звітності
Other Titles: Accounting policy and conception of creative accounting in process of construction financial statement
Authors: Даньків, Йосип Якимович
Шеверя, Ярослав Вікторович
Keywords: облікова політика, система креативного обліку, облікова альтернатива, якість фінансової звітності, принципи фінансової звітності, фінансово-економічний аналіз
Issue Date: 2010
Publisher: ПП "Повч Р.М."
Citation: Даньків, Й. Я. Вплив облікової політики підприємства та креативності на показники фінансової звітності / Й. Я. Даньків, Я. В. Шеверя // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / редкол.: В.П. Мікловда (гол. ред.), М.І. Пітюлич, С.С. Слава та ін. – Ужгород : ПП"Повч Р.М.", 2010. – Спецвип. 29. Ч.1 : Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 206–210. – Бібліогр.: с. 210 (7 назв).
Series/Report no.: Економіка;
Abstract: В умовах кризи на ринку України, різких коливань валютних курсів, високих темпів інфляції, нестабільності економіки, важливою залишається проблема якості фінансової звітності. Процес прийняття управлінських рішень ґрунтується на фінансовій звітності, показники якої, в умовах тотального дефіциту оборотних коштів, ставляться під загрозу дотримання принципів фінансової звітності на фоні альтернативності бухгалтерського законодавства та креативності відображення складних господарських трансакцій. Актуальним в таких умовах є системне дослідження комплексного впливу облікових альтернатив на якість фінансової звітності, визначення впливу їх використання на систему фінансово-економічного аналізу та процес прийняття рішень. Ключові слова: облікова політика, система креативного обліку, облікова альтернатива, якість фінансової звітності, принципи фінансової звітності, фінансово-економічний аналіз.
In the face of the crisis on the Ukrainian market, sharp fluctuations in exchange rates, high inflation, unstable economy remains an important issue of quality financial reporting. The process of management decisions based on financial reporting, indicators of which, in terms of total working capital deficit, put at risk compliance with the principles of financial reporting on the background alternativeness accounting legislation and the creativity of the display of complex commercial transactions. Among such conditions is a complex system studies the impact of accounting choices on the quality of financial reporting and to determine the impact of their use on the quality of financial reporting, the financial and economic analysis, and adoption of business process solutions. Keywords: accounting policy, creative accounting, accounting alternative, quality of financial statement, principles of financial statement, financial-economic analysis.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7550
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Спецвипуск 29 Частина 1 - 2010Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.