Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7816
Title: Таксономія та рівні диференціації сліпаків (Spalacidae) фауни України і суміжних країн
Other Titles: Taxonomy and levels of differentiation in mole-rats (Spalacidae) of the fauna of Ukraine and adjacent countries
Authors: Коробченко, Марина
Загороднюк, Ігор
Keywords: підземні гризуни, сліпаки, аловиди, діагностика, лімітуюча схожість, біогеографія, Україна
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво УжНУ «Говерла»
Citation: Коробченко, М. Таксономія та рівні диференціації сліпаків (Spalacidae) фауни України і суміжних країн [Текст] / М. Коробченко, І. Загороднюк // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Біологія / редкол.: В.І. Ніколайчук (гол. ред.), В.В. Моргун, М.Я. Співак та ін. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2009. – Вип. 26. – С. 13–26. – Бібліогр.: с. 24–26 (100 назв).
Series/Report no.: Біологія;
Abstract: Починаючи з 1777 р., кількість таксонів сліпаків, описаних з теренів Східної Європи, зросла з одного до 10, і кількість наразі визнаних видів у фауні регіону збільшилася до 6 видів двох родів. Всі види є алопатричними, при цьому лише у частині випадків межі їх поширення визначаються гідрографічними координатами. Фактичні дані засвідчують лише сувору алопатрію видів, яка посилена сучасною фрагментацією видових ареалів. Порівняння видів за екоморфологічними ознаками засвідчує можливість симпатрії лише в окремих парах, сформованих видами різних родів (Nannospalax – Spalax). Морфологічна диференціація видів роду Spalax стосується переважно функціонально ненавантажених структур черепа, насамперед форми покривних кісток і міжкісткових швів рострального відділу і даху черепа. Представлено нариси щодо таксономічної історії (вкл. синонімію), мінливості та поширення кожного виду сліпаків фауни України. Ключові слова: підземні гризуни, сліпаки, аловиди, діагностика, лімітуюча схожість, біогеографія, Україна.
Since 1777, number on mole-rat taxa established from Eastern European terrains increase from 1 to 10 units, and number of up-to-date recognized species in the fauna of this region reaches 6 species of two genera. All the species are allopatric, and just in some cases the limits of their distribution are determinate by hydrographical coordinates. Actual data are evidenced of strict allopatry, that powered by modern fragmentation of species geographical ranges. Comparison of species using ecomorphological characters demonstrates possibility of the sympatry just in separated pairs, formed by species belonging to different genera (Nannospalax & Spalax). Morphological differentiation of species of genus Spalax concerns mainly with unloaded (functionally) structures of skull, first of all shape of integumentary bones and interosseous sutures in the rostral part of skull as well as roof of skull. Synopses of taxonomical history (incl. synonymy), variation and distribution of each mole-rat species in Ukraine are presented. Keywords: underground rodents, mole-rats, allospecies, diagnostics, limiting similarity, biogeography, Ukraine.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7816
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Біологія. Випуск 26 - 2009

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ТАКСОНОМІЯ ТА РІВНІ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ СЛІПАКІВ.pdf621.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.