Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/8058
Title: Правова природа акцій та процедура їх конвертації в Україні та Російській Федерації
Authors: Заборовський, Віктор Вікторович
Keywords: 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право., акція, акціонер, види акцій, проста акція, привілейована акція, золота акція, бездокументарна акція, конвертація акцій, способи конвертації акцій.
Issue Date: 2010
Citation: Заборовський В. В. Правова природа акцій та процедура їх конвертації в Україні та Російській Федерації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / В. В. Заборовський; Одес. нац. юрид. акад. – О., 2010. – 19 c.
Abstract: Дисертація присвячена комплексному аналізу правової природи акції та процедури її конвертації. Особлива увага приділена аналізу фундаментальних ознак акції як різновиду цінних паперів. Зроблено висновок про те, що акція є корпоративним цінним папером. Проведено аналіз цивільно-правової сутності бездокументарних цінних паперів, зокрема акцій, та досліджено способи захисту власників таких цінних паперів. Окрему увагу приділено дослідженню основних критеріїв класифікації акцій (прості акції і привілейовані акції; акції публічних та акції приватних акціонерних товариств; іменні акції та акції на пред’явника), а також досліджено цивільно-правову сутність такої конструкції, як “золота акція”. Подано також загальну характеристику процедури конвертації акцій та способів її проведення. На підставі аналізу наукової літератури, нормативних актів та судової практики сформульовано конкретні рекомендації з удосконалення законодавства і практики його застосування.
Type: Text
Publication type: Автореферат
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/8058
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри цивільного права та процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Заборовський автореферат.pdf373.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.