Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9026
Title: «Картографія» конспект лекцій для студентів денної (заочної)форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія картографія та землеустрій»)
Authors: Лахоцька, Еліна Ярославівна
Keywords: картографія, конспект лекцій
Issue Date: 2015
Citation: Лахоцька Е.Я.. Конспект лекцій з курсу «Картографія» (для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.080101«Геодезія картографія та землеустрій») / Е.Я. Лахоцька - Ужгород : УжНУ:, 2015. - 77 с.
Series/Report no.: Серія: Географія. Землеустрій. Природокористування.;
Abstract: У конспекті лекцій поданий історичний та сучасний стан і тенденції розвитку картографії, як науки, галузі і виробництва, наведена характеристика картографічних образно знакових просторових моделей, подані математична основа побудови карт, способи картографічного зображення, генералізація, картбібліографія, процес складання і видання карт, картографічний метод досліджень. Дано уявлення про взаємодію картографії з аерокосмічним зондуванням, геоінформатики та телекомунікацією.
Description: ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………… 5 Тема 1. ВИЗНАЧЕННЯ КАРТОГРАФІЇ, ЇЇ СТРУКТУРА …... ……… 6 1.1 Визначення картографії та її зміст 1.2 Розділи картографії 1.3 Зв'язок картографії з іншими науками ТЕМА 2 КОРОТКИЙ НАРИС ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ КАРТОГРАФІЇ… 9 2.1 Історія світової картографії 2.2 Розвиток картографії в Україні 2.3 Організація, сучасний стан і перспективи розвитку картографії України Тема 3 КАРТА ТА ІНШІ ГЕОЗОБРАЖЕННЯ……………….. 16 3.1. Карта, її визначення, елементи карти 3.2. Властивості та карти функції карти 3.3. Класифікація географічних карт 3.4. Інші моделі земних об'єктів чи процесів Тема 4. МАТЕМАТИЧНА ОСНОВА КАРТ......................................... 23 4.1 Масштаб картографічних творів. Спотворення картографічного зображення 4.2. Картографічні проекції, їх класифікація та аналітичне вираження. 4.3 Вибір і розпізнавання картографічних проекцій 4.4 Разграфлення, номенклатура і рамки карти 4.5 Компонування. Орієнтування картографічних сіток Тема 5. КАРТОГРАФІЧНІ УМОВНІ ЗНАКИ І СПОСОБИ КАРТОГ-РАФІЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ……………………………… 35 5.1.Умовні знаки топографічних карт 5.2. Способи картографічного зображення 5.3. Надписи на картах Тема 6 ЗОБРАЖЕННЯ РЕЛЬЄФУ……………………………… 44 6.1 Особливості зображення рельֹєфу 6.2 Перспективні зображення 6.3 Спосіб висотних відміток 6.4 Спосіб горизонталей 6.5 Гіпсометричний спосіб 6.6 Пластичні способи 6.7 Стереоскопічні способи 6.8 Блок-діаграми, рельєфні моделі, рельєфні карти, цифрові моделі рельєфу (ЦМР) Тема 7 КАРТОГРАФІЧНА ГЕНЕРАЛІЗАЦІЯ……………………… 47 7.1 Сутність та зміст генералізації 7.2 Фактори генералізації 7.3 Способи генералізації Тема 8 КАРТОГРАФІЧНА ІНФОРМАЦІЯ. ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ КАРТОГРАФІЧНИХ ТЕРМІНІВ ТА ВИЗНАЧЕНЬ. КАРТОГРАФІЧНА ТОПОНІМІКА…………………………………… 50 8.1. Картографічна служба інформації. Картографічна бібліографія 8.2 Стандартизація термінів і визначень з картографії 8.3 Картографічна топоніміка Тема 9. ПРОЕКТУВАННЯ, СКЛАДАННЯ ТА ВИДАННЯ КАРТ… 52 9.1. Картографічні джерела 9.2. Проектування карт 9.3. Складання та редагування карт 9.4. Підготовка до видавництва і видавництво карт 9.5. Оновлення карт Тема 10. ЗАСТОСУВАННЯ КАРТОГРАФІЧНИХ ТВОРІВ У НАУКОВІЙ І ПРАКТИЧНІЙ РОБОТІ……………………………… 59 10.1 Карта як засіб пізнання дійсності. Картографічний метод дослідження 10.2 Аналіз та оцінка карт 10.3 Прийоми і способи картографічних досліджень ТЕМА 11. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ СТВОРЕННЯ КАРТОГРАФІЧНИХ ТВОРІВ……………………………… 64 11.1 Загальні положення 11.2 Основні етапи і процеси автоматизованого стоврення карт 11.2.1 Растрове і векторне представлення інформації 11.2.2 Колірні моделі 11.2.3 Технічне обслуговування процесів створення карт 11.2.4 Програмне забезпечення процесів комп'ютерного створення картографічних творів 11.2.5 Основні етапи комп'ютерного створення карт СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………….. 77
Type: Learning Object
Publication type: Лекції
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9026
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри землевпорядкування та кадастру

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Конспект лекцій.doc4.2 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.