Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9688
Title: ВЗАЄМНЕ ВИЗНАННЯ ДИПЛОМІВ – НЕОБХІДНА УМОВА ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
Other Titles: Mutual recognition of diplomas – a requirement for Ukraine's integration into the European educational space
Взаимное признание дипломов – необходимое условие интеграции Украины в европейское образовательное про- странство
Authors: Артьомов, Іван Володимирович
Keywords: Болонський процес, Болонський процес, взаємне визнання ди- пломів, додаток до диплома європейського зразка, європейський освітній простір, мобільність студентів, Bologna process, Bologna process, the mutual recognition of diplomas, the Diploma Supplement of European standard, European educational space, the mobility of students, Болонський процесс, Болонський процесс, взаимное признание дипломов, приложение к диплому европейского образца, европей- ское образовательное пространство, мобильность студентов
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво УжНУ «Говерла»
Citation: Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Істо- рія / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національ- ний університет»; [Редкол.: М.М.Вегеш (голова) та ін.]. – Ужго- род: Видавництво УжНУ «Говерла», 2012. – Вип. 28. – 214 с. – С.64-70.
Series/Report no.: Історія;28
Abstract: У пропонованій статті висвітлені основні проблемні питання, що стосуються взаємного визнання дипломів як однієї з складових впровадження Болонського процесу, а також інтеграції України у європейський освітній простір. Дається визначення понять академічного та професійного визнання дипломів. Визначено форми і напрями міжнародного співробітництва ЗакДУ з досліджуваної проблематики.
This article highlights major issues related to the mutual recognition of diplomas as a component of the implementation of the Bologna process and also integration of Ukraine into the European educational space. The concepts of academic and professional recognition of diplomas are defined. The directions of international cooperation of the TSU in investigated issues are determined.
В предлагаемой статье освещены основные проблемныевопросы, которые касаются взаимного признания дипломов как одной из составляющих внедрения Болонського процесса, а также интеграции Украины в европейское образовательное пространство. Дается определение понятий академического и профессионального признания дипломов. Определены формы и направления международного сотрудничества ЗакГУ в исследуемой проблематике.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9688
Appears in Collections:Наукові публікації (ННІ євроінтеграційних досліджень)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_1.pdf231.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.