Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10626
Title: Облік та аналіз операцій хеджування товарними деривативами
Other Titles: Acconting recording and the analysis of commodity derivatives hedging.
Authors: Шуліко, Андрій Олександрович
Даньків (науковий керівнк), Йосип Якимович
Keywords: Облік та аналіз операцій хеджування товарними деривативами, Облік та аналіз операцій хеджування товарними деривативами
Issue Date: 27-Feb-2013
Publisher: ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Шуліко А. О. Облік та аналіз операцій хеджування товарними деривативами. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» - Івано-Франківськ, 2013.
Series/Report no.: Автореферати кандидатських дисертацій;
Abstract: У дисертації проведено теоретичні й практичні дослідження питань обліково-аналітичного забезпечення операцій хеджування товарними деривативами пов’язані із їх застосуванням на товарних ринках України. Уточнено економічну сутність поняття «товарний дериватив» з метою конкретизації його як об’єкт обліку та аналізу. Удосконалено класифікацію товарних деривативів залежно від стратегії хеджування та від необхідності внесення маржі. Запропоновано внести зміни у П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» в частині операцій хеджування. Удосконалено систему балансових і позабалансових рахунків бухгалтерського обліку щодо операцій хеджування товарними деривативами. Розроблено модель відображення операцій хеджування товарними деривативами на балансових і позабалансових рахунках протягом операційного циклу та модель відображення операцій хеджування товарними деривативами на балансових рахунках протягом післяопераційного циклу. Запропоновано методику оцінки доцільності здійснення операцій хеджування товарними деривативами шляхом розрахунку ризику очікуваних втрат об’єкта хеджування та прогнозного коефіцієнта ефективності хеджування, а також методику аналізу ефективності здійснення операцій хеджування товарними деривативами шляхом розрахунку рейтингової оцінки ефективності хеджування.
Description: Досліджені теоретичні й практичні питання обліково-аналітичного забезпечення операцій хеджування товарними деривативами, пов’язані із їх застосуванням на товарних ринках України.
Type: Text
Publication type: Автореферат
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10626
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри обліку і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.