Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1578
Title: Діагностика хвороби Крона декількох локалізацій
Other Titles: Diagnosis of Crohn’s disease of several locations
Authors: Русин, Василь Іванович
Чобей, Степан Михайлович
Шкріба, І.І.
Токач, Н.Г.
Keywords: хвороба Крона, ендоскопія, цитологія, гістологія, діагностика
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Діагностика хвороби Крона декількох локалізацій [Текст] / В. І. Русин, С. М. Чобей, І. І. Шкріба, Н. Г. Токач // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Медицина / відп. ред. В.І. Русин. – Ужгород: Говерла, 2013. – Вип. 1(46). – С. 122–126. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 126 (8 назв).
Series/Report no.: Медицина;
Abstract: Розповсюдженість хвороби Крона (ХК) в популяції складає близько 0,1%. В Північній Європі, Скандинавських державах, Північній Америці щорічний рівень захворюваності складає 5-6% випадків на 100000 населення. В хірургічній клініці Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. Андрія Новака (м. Ужгород) ми спостерігали двох пацієнтів з ураженням верхніх відділів ШКТ у поєднанні з ураженням товстого кишки. У 5-10 % пацієнтів виставляється діагноз «невизначеного коліту». В складних випадках для діагностики використовують сукупність гістологічних, макроскопічних, ендоскопічних та рентгенологічних ознак, а також анамнез захворювання та клінічну картину. Ендоскопічно макроскопічні ознаки у вигляді гіпертрофії слизової ШКТ у вигляді «бруківки» із звуженням просвіту ураженого відділу кишківника поруч з сегментарністю ураження є характерні ознаки хвороби Крона. Цитологічно у верхніх відділах ШКТ при хворобі Крона спостерігались клітини кубічного епітелію в стані вираженої проліферації, при ураженні товстої кишки – елементи лімфоїдної тканини різного ступеня зрілості. Гістологічно у біоптатах з верхніх відділів ШКТ спостерігаються скупчення лімфоцитів з явищами папуло-ерозивного гранулематозного гастриту. При ураженні товстої кишки – вогнищева десквамація вистилаючого епітелію в місцях ерозій скупчення лейкоцитів у вигляді гранулематозного, папуло-ерозивного коліту. Ключові слова: хвороба Крона, ендоскопія, цитологія, гістологія, діагностика
Description: Prevalence of Crohn’s disease (CD) in the population is approximately 0.1%. In Northern Europe, Scandinavia, North America, the annual incidences make up 5-6% per 100,000 populations. In the surgical clinic of Transcarpathian regional clinical hospital we observed two patients with the lesions of the upper gastrointestinal tract in combination with the colon lesions. In 5-10% of patients "indeterminate colitis" is diagnosed. In difficult cases the diagnose is established on the bases of histological, macroscopic, endoscopic, radiological results, clinical data and medical history. The characteristic features of Crohn’s disease according to endoscopic macroscopic signs are bamboo-joint-like appearance of gastrointestinal mucosa with lumen narrowing and segmental character of lesions. Cytological examination of the upper gastrointestinal tract in case of Crohn’s disease observed cubic epithelial cells in a state of severe proliferation, in case of colon lesions – the lymphoid tissue elements of varying degrees of maturity. Histological examination in biopsies from the upper gastrointestinal tract resulted in accumulation of lymphocytes with symptoms of granulomatous papules erosive gastritis. In case of the colon lesion – focal epithelial desquamation paving in places, erosion accumulation of leukocytes in the form of granulomatous, papules erosive colitis. Key words: Crohn’s disease, endoscopy, cytology, histology, diagnosis
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1578
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 1 (46) - 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДІАГНОСТИКА ХВОРОБИ КРОНА ДЕКІЛЬКОХ ЛОКАЛІЗАЦІЙ.pdf693.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.