Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25347
Title: Досвід реформ державного управління Словацької Республіки (1990–2006 роки) для процесу децентралізації в Україні
Other Titles: Опыт реформ государственного управления Словацкой республики (1990–2006 годы) для процесса децентрализации в Украине
Experience of reforms of state management of the Slovak republic (1990–2006 years) for the decentralization process in Ukraine
Authors: Химинець, Володимир Васильович
Цімболинець, Ганна Іванівна
Keywords: Словаччина, Україна, децентралізація, територіальні громади, місцеве самоврядування, повноваження, бюджет, Словакия, Украина, децентрализация, территориальные общины, местное самоуправление, полномочия, бюджет, Slovakia, Ukraine, decentralization, territorial communities, local government, powers, budget
Issue Date: 2018
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Химинець, В. В. Досвід реформ державного управління Словацької Республіки (1990–2006 роки) для процесу децентралізації в Україні / В. В. Химинець, Г. І. Цімболинець // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М.М. Палінчак. – Ужгород : Гельветика, 2018. – Вип. 22, №Ч.3. – С. 93–98.
Series/Report no.: Міжнародні економічні відносини та світове господарство;
Abstract: У статті досліджено досвід Словацького Уряду в процесах зміни територіально-адміністративного поді- лу та створення ефективного рівня місцевого самоврядування з одночасною передачею декількох сотень повноважень від державного рівня управління до муніципалітетів, що дало змогу забезпечити фінансування місцевих громад, отже, посилити територіальну автономію в прийнятті рішень. Проаналізовано сучасний стан децентралізаційних процесів в Україні та Закарпатській області. Надано рекомендації щодо імплементації досвіду найближчих європейських сусідів для опанування нових аспектів сучасної регіональної політики Європейського Союзу.
В работе исследован опыт Словацкого Правительства в процессах изменения территориально-адми- нистративного деления и создания эффективного уровня местного самоуправления с одновременной передачей не- скольких сотен полномочий от государственного уровня управления к муниципалитетам, что позволило обеспечить финансирование местных общин, а значит, усилить территориальную автономию в принятии решений. Проанализи- ровано современное состояние децентрализационных процессов в Украине и Закарпатской области. Предоставлены рекомендации по имплементации опыта ближайших европейских соседей для освоения новых аспектов современной региональной политики Европейского Союза.
experience of the Slovak Government in the processes of changing the territorial and the simultaneous transfer of several administrative hundreds of powers from the state level of government to the municipalities, which has allowed to provide funding for local communities and thus strengthen territorial autonomy in decision-making. An analysis of the current state of decentralization processes in Ukraine and Zakarpattia region is also given, as well as recommendations on the implementation of the experience of t of the modern regional policy of the European Union.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25347
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 22 Частина 3 - 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Химинець В. В., Цімболинець Г.І..pdf349.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.